avatar Philip Morris International Inc. Manufacturing
 • Location: New York 
 • Founded:
 • Website:

Pages

 • Page 1

  Výroční zpráva Annual Report 2014


 • Page 2

  Obsah Contents 8 Zpráva představenstva 8 Report of the Board of Directors 17 Zpráva dozorčí rady 17 Report of the Supervisory Board 20 Konsolidovaná účetní závěrka 20 Consolidated Financial Statements 60 Zpráva nezávislého auditora – konsolidovaná 60 Independent Auditor’s Report – Consolidated účetní závěrka Financial Statements 62 Samostatná účetní závěrka 62 Separate Financial Statements 98 Zpráva nezávislého auditora – samostatná 98 Independent Auditor’s Report – Separate účetní závěrka Financial Statements 100 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou 100 Report on Relations between Controlling Entity a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou and Controlled Entity, and between Controlled a osobami ovládanými stejnou ovládající Entity and Entities Controlled by the same osobou Controlling Entity 104 Ostatní informace pro akcionáře 104 Other Information for Shareholders 108 Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva 108 Summary Explanatory Report of the Board společnosti Philip Morris ČR a.s. of Directors of Philip Morris ČR a.s. 111 Informace k uplatňování pravidel řízení a správy 111 Information on Application of the Rules Společnosti of Corporate Governance 115 Členové představenstva, dozorčí rady a výboru 115 Members of Board of Directors, Supervisory pro audit Board and Audit Committee


 • Page 3

  Konsolidované údaje Consolidated Highlights (v milionech Kč ) (in CZK million) Období končící 31. prosince 2014 2013 Změna v % Period ended December 31 2014 2013 Change in % Tržby bez spotřební daně a DPH 14 049 12 770 10,0 Revenues, net of excise tax and VAT 14 049 12 770 10.0 Provozní zisk 2 824 2 781 1,5 Profit from operations 2 824 2 781 1.5 Zisk před zdaněním 2 821 2 783 1,4 Pre-tax income 2 821 2 783 1.4 Čistý zisk 2 255 2 227 1,3 Net income 2 255 2 227 1.3 Zisk na akcii (Kč) 821 811 Earnings per share (CZK) 821 811 Odbyt podle segmentu Shipments per Segment (v milionech ekvivalentních jednotek)1 (in million units’ equivalent)1 Období končící 31. prosince 2014 2013 Změna v % Period ended December 31 2014 2013 Change in % Česká republika 8 653 8 040 7,6 Czech Republic 8 653 8 040 7.6 Slovensko 3 834 3 568 7,5 Slovakia 3 834 3 568 7.5 Vývoz 20 787 18 440 12,7 Exports 20 787 18 440 12.7 Celkem 33 274 30 048 10,7 Total 33 274 30 048 10.7 1 Odbyt včetně ostatních tabákových produktů jako jsou cigarillos, tabák pro ruční výrobu cigaret 1 Shipments include other tobacco products such as cigarillos, make-your-own cigarettes (0,73 g je ekvivalentem jedné cigarety) a více-objemový tabák pro ruční výrobu cigaret (0.73 g is equivalent to 1 cigarette) and make-your-own volume cigarettes (0,60 g je ekvivalentem jedné cigarety). (0.60 g is equivalent to 1 cigarette).


 • Page 4

  2 Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Marketing Marketing MARLBORO VŽDY O KROK NAPŘED Marlboro vylepšilo měkké balení. První protected-soft-pack se znovuuzavíratelným balením vyřešil starosti dospělých kuřáků jako lámání cigaret nebo troušení tabáku z cigarety v kapsách. Marlboro též představilo první produkt s dvojitou kapslí jak na českém, tak slovenském trhu. Nabízí tím dospělému kuřákovi možnost volby aktivovat si peprmintovou, nebo mentolovou chuť, případně obě. Na Slovensku pouze Marlboro nabízí super slim cigaretu s mentolovou kapslí. Tato varianta poskytuje dospělému kuřákovi možnost vychutnat si osvěžující chuť během MARLBORO IS ALWAYS ONE STEP AHEAD posledního potáhnutí a také méně cigaretového odéru. Marlboro upgraded the Soft pack. The first Protected Soft Pack with re-closable opening resolves concerns of adult smokers – breaking cigarettes or loose tobacco in their pockets. Marlboro also introduced the first double capsule on both, the Czech and Slovak markets. It offers the choice to activate spearmint or menthol taste, or both. In Slovakia only Marlboro offers a superslim cigarette with a menthol capsule. This variant offers to adult smokers the last puff of refreshing taste and less cigarette odour. L&M STÁLE PŘINÁší NĚCO NAVíC V roce 2014 značka L&M překonala hranici 10% tržního podílu* v České republice a dosáhla tržního podílu 25 %* na Slovensku, čímž uhájila svoji pozici jedničky na trhu. V České republice značka L&M uvedla na trh dvě nové varianty v rostoucím segmentu cigaret s úzkým diametrem. Značka L&M nyní disponuje rozmanitým portfoliem, díky kterému je schopna oslovit dospělé kuřáky ve všech klíčových segmentech. Za účelem posílení svého image podstoupila značka L&M zásadní proměnu designu svých krabiček. Tím vyslyšela hlasy dospělých kuřáků ohledně modernějšího a dynamičtějšího vzhledu krabiček. Díky této změně je inovovaná L&M dobře připravená pro další růst. Značka L&M též vstoupila do nové oblasti jemně řezaného tabáku. Uvedení inovativní značky v segmentu střední cenové kategorie pomůže v České republice posílit pozici portfolia Philip Morris ČR a.s. v této formující se oblasti. *Zdroj: AC Nielsen L&M KEEPS BRINGING SOMETHING MORE In 2014 L&M crossed the mark of 10 % share of market* in the Czech Republic and it reached over 25% in Slovakia to confirm its No. 1 position*. In the Czech Republic, L&M launched two new variants in the growing segment of narrow diameter cigarettes. L&M now has a diverse portfolio to address all key segments of adult smokers. In order to strengthen its brand image, L&M underwent a major pack design change. Responding to calls of adult smokers for modern and dynamic pack, the new L&M is well positioned for further growth. L&M has also entered a new territory of fine cut tobacco. The introduction of an innovative medium priced brand in the Czech Republic will help to strengthen Philip Morris ČR a.s. portfolio footprint in this emerging category. *Source: AC Nielsen


 • Page 5

  3 NOVÉ ČERVENÉ JSOU TADY NEW RED IS HERE Marlboro Red se posouvá kupředu. Naše vlajková loď Marlboro Red is moving forward. Our flagship comes in přichází s novým, moderním balením a jedinečným a new, modern packaging, featuring the soft-touch pack povrchem krabičky doplněným o minimalistický, avšak coupled with a minimalistic yet powerful design. Adult výrazný vzhled. Požitek dospělých kuřáků je navíc smokers experience is enhanced by the first-to-the-market umocněn pevným filtrem, který je prvním tohoto druhu firm filter, which ensures that the unique Marlboro taste na trhu a zaručuje tak, že unikátní chuť Marlboro je remains the same from the first to the last puff. stejná od prvního až do posledního potáhnutí. PHILIP MORRIS GAINING MARKET SIZE AND RELEVANCE PHILIP MORRIS In Slovakia, Philip Morris executed a successful brand ZíSKÁVÁ NA VELIKOSTI migration by adopting Red & White. Red & White smokers quickly endorsed Philip Morris, allowing to quadruple A NA RELEVANTNOSTI the brand’s adult smokers base in less than a year*. Philip Morris na Slovensku úspěšně provedla spojení dvou In the Czech Republic, Philip Morris created a first-to-the značek tím, že se spojila se značkou Red & White. Dospělí market new segment by launching a narrow diameter kuřáci značky Red & White rychle přijali značku Philip Morris product with a capsule. Addressing calls of adult smokers za svou, a umožnili tak za méně než jeden rok zčtyřnásobit for a sleek cigarette which offers a refreshing taste, this počet jejích dospělých kuřáků.* initiative supported the growth of the brand significantly. *Source: AC Nielsen V České republice vytvořila značka Philip Morris nový segment na trhu tím, že uvedla cigarety s úzkým diametrem a kapslí. Vyšla tak vstříc dospělým kuřákům, kteří projevovali zájem o elegantní cigarety nabízející osvěžující chuť. Tato iniciativa značně podpořila růst značky. CHERSTERFIELD *Zdroj: AC Nielsen KEEPS THE GROWTH MOMENTUM After the successful merge with Start, CHESTERFIELD SI STÁLE in 2014 Chesterfield continued to strengthen its position as a mass appeal URDŽUJE SVŮJ RŮST tobacco brand for adult smokers. Po úspěšném spojení se značkou Start v roce 2014 si Chesterfield stále upevňoval pozici tabákové Following its continued growth in the značky pro širokou skupinu dospělých kuřáků. cigarette segment, Chesterfield became the first PMI brand in our portfolio Vzhledem k jeho stálému růstu v cigaretovém successfully entering the emerging fine segmentu se stal Chesterfield první značkou cut roll-your-own tobacco segment. In z portfolia Philip Morris International, která úspěšně November 2014 Chesterfield added an vstoupila do formujícího se segmentu jemně additive free* roll-your-own tobacco blend řezaného tabáku pro ruční balení. V listopadu to its fine cut offering. 2014 přidala značka Chesterfield do své nabídky řezaného tabáku pro ruční balení směs Additive *Tobacco blend treated only with water, with Free.* no additives. “No additives” does not mean that cigarettes made with this tobacco are less *Tabáková směs byla ošetřena pouze vodou bez přísad. harmful. Označení „bez přísad“ neznamená, že tyto cigarety jsou méně škodlivé. RGD CONTINUED ITS EXPANSION WITHIN OTHER RGD POKRAČUJE VE SVÉ EXPANZI TOBACCO PRODUCTS V RÁMCI SEGMENTU OSTATNíCH SEGMENT TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ RGD further strengthened its position as the second Dle měření AC Nielsen RGD stále posiluje pozici druhé největší biggest brand (as measured by AC Nielsen) in the značky v rostoucím segmentu ostatních tabákových výrobků, čímž growing other tobacco products market segment, potvrzuje svou důležitou roli v rámci našeho portfolia. Vedle svého confirming its important role within our portfolio. Beyond působení na trhu cigaret rozšiřuje RGD svou působnost i skrz its presence in the cigarette market, RGD expanded uvedení prvních cigarillos s filtrem v portfoliu Philip Morris ČR a.s. its footprint through the launch of Philip Morris ČR a.s.́ na českém trhu. Kombinace kvalitního tabákového listu, americké first filter cigarillo product in the Czech market. tabákové směsi a acetátového filtru ve flip-top krabičce poskytuje The combination of a quality tobacco leaf, American déletrvající kuřácký zážitek oceňovaný dospělými kuřáky, kteří blend and acetate filter in a flip-flop box delivers a longer hledají výhodnou koupi. Díky tomu má RGD všestranné portfolio lasting smoking experience, a feature appreciated by adult napříč různými tabákovými kategoriemi. smokers looking for a smart buy. This gives RGD the most versatile portfolio across different tobacco categories.


 • Page 6

  4 Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Náš příspěvek k rozvoji zaměstnanců Our contribution to developing Employees Průvodce k úspěchu Náš průvodce k úspěchu – Guidebook for Success – popisuje stěžejní postoje a charakteristiky, které jsou shodné pro všechny zaměstnance Philip Morris ČR a.s. při jejich společném naplňování cílů a které zároveň vyjadřují náš Guidebook for Success závazek vůči společnosti, našim akcionářům, obchodním partnerům, a především vůči našim kolegům. Průvodce je Our Guidebook for Success describes core referenčním zdrojem pro naše fungování jakožto obchodní společnosti i nás jako jednotlivců, a to kdekoli a kdykoli. attitudes and attributes that are shared by Klade důraz na typické rysy, které ve Philip Morris International společně ctíme v rámci naší podnikatelské činnosti. Philip Morris ČR a.s. employees in their common Tyto hodnoty zahrnují otevřenou komunikaci, inovace, bezpodmínečné respektování zákonů, předpisů i zásad achievement of goals, while at the same time a praxe společnosti, důvěru, čestnost a dlouhodobé plánování. Je to soubor praktických pravidel, o která se každý reflecting our commitment to the company, our zaměstnanec může opřít při efektivním řešení každodenních úkolů. shareholders, business partners and – above all – to our colleagues. The Guidebook refers to our functioning as a company and as individuals, at any place and at any time. It highlights the characteristics that unite and guide us in performing our business activities. These include open communication, innovation, unconditional respect of laws, regulations, company principles and practices; trust; honesty; and, long-term horizon planning. It is a practical set of rules, which any employee may refer to, while being empowered to address day-to-day tasks most effectively.


 • Page 7

  5 Společnosti Philip Morris ČR a.s. byla udělena certifikace Top Employer Czech Republic 2015 Každoroční mezinárodní průzkum prováděný organizací Top Employers Institute oceňuje nejpřednější zaměstnavatele z celého světa, kteří poskytují vynikající zaměstnanecké podmínky, pečují o talentované pracovníky a jejich růst na všech stupních organizace a usilují o trvalý rozvoj praxe procesu zaměstnání. Všechny zúčastněné společnosti musejí podstoupit náročný proces zkoumání a vyhovět vysoké úrovni standardů, aby tak splnily předpoklady vyžadované pro certifikaci. Hodnoceny jsou tyto oblasti: řízení talentů, plánování pracovních sil, přijímání nových zaměstnanců, školení a rozvoj lidských zdrojů, řízení výkonnosti, rozvoj leadershipu, řízení kariéry a nástupnictví, odměňování a zaměstnanecké výhody, kultura pracovního prostředí. Ačkoli se společnost Philip Morris ČR a.s. zúčastnila certifikačního procesu Top Employers poprvé, podařilo se jí certifikaci Top Employers 2015 úspěšně získat. Potvrdila tím, jak zodpovědně bere svůj závazek rozvíjet vynikající pracovní podmínky, a zařadila se do prestižní vybrané skupiny nositelů certifikátu Top Employer v České republice a v Evropě. Philip Morris ČR a.s. has been awarded the 2015 Top Employer Czech Republic 2015 certification The annual international research undertaken by the Top Employers Institute recognizes leading employers around the world, those that provide excellent employee conditions, nurture and develop talent throughout all levels of the organization, and which strive to continuously develop employment practices. All participating companies must undergo a thorough assessment and meet the required high standards in order to qualify for the certification, recognizing the excellence in Talent Strategy, Workforce Planning, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits and Culture. Philip Morris ČR a.s. participated in the Top Employers certification process for the first time and was awarded with a Top Employer 2015 certification. This confirms Philip Morris ČR a.s. commitment to develop outstanding working conditions and position our company among a selected group of certified Top Employer in the Czech Republic and in Europe as well. Sedm klíčových způsobů chování V roce 2014 jsme uvedli v život soubor zásad klíčových způsobů chování – Key Behaviors – které představují podstatu našeho přístupu k práci ve Philip Morris International: učení, spolupráce, Agilita podnikavost, agilita, komunikace, vliv a vedení – takové jsou klíčové pilíře naší kultury, které nám umožňují uspět jako 7 Učení Agility jednotlivcům i jako vůdčí společnosti. Vedení Learning Leading Spolupráce Podnikavost Collaboration Seven Key Behaviors Entrepreneurship In 2014, we introduced a set of Key Behaviors which represent the core of how we work at Philip Morris International. Learning, Collaboration, Entrepreneurship, Agility, Communication, Impact and Leading are the key pillars of our culture, allowing Vliv Komunikace us to continue to succeed both as individuals and as a leading company. Impact Communication


 • Page 8

  6 Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Náš přínos České republice Our contribution to the Czech Republic Náš příspěvek ke kulturnímu dědictví Our contribution to cultural heritage Bývalý cisterciácký klášter s kaplí i další historické stavby náležející do našeho výrobního The former Cistercian Monastery with the Chapel and other historical závodu jsou nedílnou součástí kulturních památek Kutné Hory. Péči o toto historické structures within our factory facility form an integral part of the Kutna dědictví se věnujeme dlouhodobě. Hora historical heritage. We have a proud track record of taking care of this heritage. V průběhu let technický útvar naší továrny při provádění potřebných oprav vždy těsně spolupracoval s odborníky z městského odboru památkové péče. V období let 2002–2014 Over the years, our factory engineering department has been jsme investovali 59 milionů Kč především do odvlhčení základového zdiva, provedení closely cooperating with the City Preservation Office experts while omítek a realizace stavebních oprav interiérů i exteriérů. Díky našim investicím jsme executing the necessary repairs. Between 2002 and 2014, we invested také byli schopni uskutečnit generální opravu šesti střech, která mimo jiné zahrnovala 59 million CZK mainly in de-humidifying the foundations walls, rekonstrukci původních tesařských konstrukcí a kompletní novou krytinu, stejně jako application of the plastering and carrying out structural repair of both výměnu starých dřevěných oken a okenic. Zahájena byla také rekonstrukce původního interiors and exteriors. Our investments also enabled us to fully Santiniho schodiště z 18. století. overhaul 6 roofs, repair the original wooden supporting structures, fully replace the roof tiles, the old wooden windows and shutters. Restoring Do budoucna plánujeme další investice do generálních rekonstrukčních oprav the original 18th century „Santini´s staircase“ has also started. historických budov v naší péči. Opraveny budou tři původní střechy budovy kláštera a přilehlá věž a souběžně s tím také valounová dlažba chodníku, čímž se završí tato etapa Looking ahead, we plan further investments in fully overhauling rozsáhlých investic, které významným způsobem přispívají k zachování kulturního dědictví our historic buildings. Three original roofs of the Monastery and České republiky. the adjacent tower are planned to be repaired, alongside with a cobbled pavement to complete this series of major investments that significantly contribute to the preservation of cultural heritage of the Czech Republic. 59 000 000 Kč bylo v letech 2002–2014 investováno do rekonstrukce našich historických budov 59 000 000 CZK 2002–2014 invested in reconstruction of our historical buildings 6 střech bylo opraveno v letech 2004–2014 6 roofs repaired 2004–2014


 • Page 9

  7 Náš příspěvek k životu na místní úrovni Již od roku 1992 společnost Philip Morris ČR a.s. úzce spolupracuje s městem Kutná Hora. Podporujeme rozvoj komunity prostřednictvím řady projektů. V roce 2014 vedení města Kutná „Společnost Philip Morris ČR a.s. Hora ocenilo toto dlouhodobé lokální partnerství tím, že v rámci projektu „Město pro byznys“ udělilo společnosti Philip Morris ČR a.s. čestné uznání za příkladnou spolupráci. je od začátku svého působení v Kutné Hoře nejvýznamnějším V roce 2014 jsme vedle toho finančně podpořili projekt „Zelené město“ v Kutné Hoře. V jeho rámci se desítky mladých lidí zapojují do brigád při úklidu veřejných prostranství, výsadbě soukromým partnerem města. stromů a údržbě trávníků a parků. Tento projekt si získal takovou popularitu, že jeho účastníci Nejenom tím, že je spolehlivým musejí být vybíráni losováním. zaměstnavatelem stovek obyvatelů Sousedství naší továrny ožilo díky nově vybavenému dětskému hřišti, které poskytuje čisté Kutné Hory, ale také tím, jak přispívá a bezpečné prostředí pro množství dětí z nedaleké bytové zástavby. k rozvoji města.“ Philip Morris ČR a.s. přispěla na zřízení prvního babyboxu pro odložené novorozence v Kutné Hoře, a to v areálu městské lékařské záchranné služby. Ivo šanc, starosta Kutné Hory (2014) Our contribution to the local community Since 1992, Phillip Morris ČR a.s. has been closely cooperating with the city of Kutna Hora. We have a wide range of projects to support the well-being of the local community “Philip Morris ČR a.s. has been the in Kutna Hora. In 2014, as part of the “City for Business” project this long-term local partnership was acknowledged by the city of Kutna Hora that awarded Philip Morris ČR a.s. most important private partner of an honourable mention for its exemplary cooperation. the city since the very beginning. In 2014 we further sponsored the “Green City” project in Kutna Hora. This project engages Not only for being a reliable dozens of local young people in helping to keep the public spaces clean, planting trees, employer to hundreds of Kutná Hora maintaining lawns and parks. The project is so popular that participants have to be selected by a draw. citizens, but also for its contribution The neighbourhood of our factory benefited from a newly re-furbished kids playground, to our city well-being.” providing a clean and safe environment for dozens of children from a nearby housing project. Ivo šanc, Philip Morris ČR a.s. contributed to the establishment of the first “Baby Box” for abandoned Mayor of Kutna Hora newborn babies in Kutna Hora in the city´s emergency medical services building. (2014) Náš příspěvek české ekonomice Po více než dvě desetiletí přispívá společnost Philip Morris ČR a.s. významným podílem do státního rozpočtu České republiky, a pomáhá tak přinášet prostředky pro národní ekonomiku. Také v roce 2014 tvořily spotřební daň a DPH odvedené Philip Morris ČR a.s. výraznou položku příjmů státního rozpočtu. Spolu s daní z příjmů právnických osob a odvody na sociální a zdravotní pojištění za našich více než tisíc zaměstnanců tak úhrnná převedená částka dosáhla výše 26 miliard Kč. V dobách převratných ekonomických změn a rychle se měnících spotřebitelských preferencí patří schopnost vyrábět Our contribution inovativní výrobky v nadstandardní kvalitě mezi ty zásadní. Jsme hrdí na výrobní závod Philip Morris ČR a.s. v Kutné Hoře, kde se na jednom místě potkává historie s nejmodernějšími technologiemi. Je naším závazkem pokračovat to the Czech economy v investicích do zdejší továrny zaměřených na další posílení pozice jednoho z nejkomplexnějších a nejvýkonnějších For more than two decades, Philip Morris ČR a.s. výrobních závodů Philip Morris International na území Evropské unie. has been significantly contributing to the Czech state budget, therefore helping to fuel the national economy. In 2014, our excise tax and VAT payments continued to constitute a major state budget revenue resource. Together with corporate income tax and social & health insurance paid on behalf of more than 1 000 employees, the total amount comes to CZK 26 billion. Věděli jste, že částka At times of fast paced economic changes and rapidly 26 miliard Kč se svou evolving consumer preferences, the ability to produce výší blíží ročnímu innovative premium quality products is a key asset. We are proud of our manufacturing centre in Kutna rozpočtu Policie ČR? Hora, a unique place where history meets cutting- Did you know that edge technologies. We are committed to continue the amount of CZK our focused investments to further strengthen its competitive position as one of the most complex and 26 billion is almost high performance Philip Morris International factories identical to the annual in the European Union. budget of the Czech Police?


 • Page 10

  8 Zpráva představenstva Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the Board of Directors Zpráva představenstva Report of the board of directors Společnost Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a prodejcem Philip Morris ČR a.s. is the largest manufacturer and marketer of tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům nabízí tobacco products in the Czech Republic, providing adult smokers oblíbené mezinárodní a domácí značky cigaret, jako jsou Marlboro, with popular international and local brands such as Marlboro, L&M, L&M, Red & White, Philip Morris, Chesterfield, Petra Klasik a Sparta, Red & White, Philip Morris, Chesterfield, Petra Klasik and Sparta ve více než 50 variantách v různých cenových úrovních. in more than 50 variants across different price segments. Philip Morris ČR a.s. je společností ve skupině Philip Morris Philip Morris ČR a.s. is an affiliate of Philip Morris International Inc. International Inc. („PMI“). Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní (“PMI”). Philip Morris ČR a.s. holds a 99% interest in Philip Morris podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., která je Slovakia s.r.o. registered in Slovakia. registrována na Slovensku. The report of the Board of Directors is based on the consolidated Tato zpráva vychází zejména z konsolidované účetní závěrky financial statements of Philip Morris ČR a.s. and Philip Morris společností Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o., která Slovakia s.r.o. prepared in accordance with International Financial byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního Reporting Standards as adopted by the European Union. výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Consolidated Financial Results Konsolidované finanční výsledky Consolidated revenues, net of excise tax and VAT, of CZK 14.0 billion Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se v porovnání increased by 10.0% versus the prior year, mainly driven by favorable s předchozím rokem zvýšily o 10,0 % na 14,0 miliard Kč, a to zejména pricing and favorable volume/mix in the Czech Republic and Slovakia, v důsledku příznivého vývoje cen, příznivého vývoje objemu prodejů higher exports to other PMI affiliates, as well as favorable currency a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice of CZK 396 million. Excluding the impact of currency, consolidated a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem revenues, net of excise tax and VAT, increased by 6.9% versus the ve skupině PMI a zároveň v důsledku příznivého vývoje měnového prior year. kurzu ve výši 396 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání Profit from operations increased by 1.5% to CZK 2.8 billion primarily s předchozím rokem zvýšily o 6,9 %. reflecting favorable pricing and favorable volume/mix in the Czech Republic and Slovakia as well as higher exports to other PMI affiliates, Zisk z provozní činnosti v porovnání s předchozím rokem vzrostl partially offset by unfavorable currency of CZK 62 million and higher o 1,5 % na 2,8 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje royalties. Excluding the impact of currency, profit from operations cen, příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých increased by 3.8% versus the prior year. značek v prodejích v České republice a na Slovensku a vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI. Tento nárůst byl částečně Pre-tax income increased by 1.4% versus the prior year to eliminován nepříznivým vývojem měnového kurzu ve výši 62 milionů Kč CZK 2.8 billion reflecting the items noted above, partially offset by a vyššími licenčními poplatky. Při vyloučení vlivu měnového kurzu vzrostl slightly higher interest expense. zisk z provozní činnosti v porovnání s předchozím rokem o 3,8 %. Net income increased by 1.3% to CZK 2.3 billion reflecting the items Zisk před zdaněním vzrostl v porovnání s předchozím rokem o 1,4 % noted above, partially offset by higher income tax expense. na 2,8 miliardy Kč, a to z důvodů uvedených výše. Tento nárůst byl částečně negativně ovlivněn vyššími výnosovými úroky. Čistý zisk vzrostl o 1,3 % na 2,3 miliardy Kč z důvodů zmíněných výše a byl částečně negativně ovlivněn vyšší daní z příjmů.


 • Page 11

  Zpráva představenstva 9 Report of the Board of Directors Podnikání v České republice Business in the Czech Republic Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH se v porovnání Domestic revenues, net of excise tax and VAT, increased by 2.1% to s předchozím rokem zvýšily o 2,1 % na 5,2 miliardy Kč, zejména CZK 5.2 billion versus the prior year, primarily driven by favorable vlivem příznivého vývoje cen ve výši 48 milionů Kč a zároveň i vlivem pricing of CZK 48 million, as well as favorable volume/mix of příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých CZK 57 million. značek v prodejích ve výši 57 milionů Kč. In 2014, the total cigarette market in the Czech Republic increased Celkový trh cigaret v České republice vzrostl v roce 2014 v porovnání by an estimated 1.6% versus the prior year to 20.1 billion units, mainly s předchozím rokem o odhadovaných 1,6 % na 20,1 miliardy kusů reflecting stronger seasonality, partly offset by the impact of the excise cigaret, zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti, což bylo tax and VAT increase in 2013 and the excise tax increase in 2014, částečně eliminováno negativním dopadem růstu cen z důvodu reflected in retail selling prices, as well as the continued growth of the zvýšení spotřební daně a daně z přidané hodnoty v roce 2013 lower-taxed fine cut tobacco category. a zvýšením spotřební daně v roce 2014, které bylo promítnuto v prodejních cenách, a pokračujícím růstem v kategorii jemně According to retail audit research conducted by ACNielsen Czech řezaného tabáku s nižším daňovým zatížením. Republic s.r.o., the cigarette market share of Philip Morris ČR a.s. (excluding RGD) declined by 2.2 points from 48.6% in 2013 to 46.4 % Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Czech in 2014, mainly reflecting the continued share declines of local brands Republic s.r.o. poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. and Red & White, partially offset by higher shares for Marlboro, L&M, (bez značky RGD) o 2,2 procentního bodu z 48,6 % v roce 2013 Chesterfield and Philip Morris. The growth of Marlboro was mainly na 46,4 % v roce 2014, především v důsledku pokračujícího poklesu driven by the success of the Marlboro RS variant, coupled with the tržního podílu místních značek a značky Red & White, který byl launch of two innovations, both being first to the Czech market; částečně kompenzován vyšším podílem značek Marlboro, L&M, Marlboro PSP, a protected soft pack proposition in February 2014 Chesterfield a Philip Morris. Růst značky Marlboro byl podpořen and Marlboro Fuse Beyond, a double capsule product in April 2014. zejména variantou Marlboro RS, násoben uvedením dvou inovací, L&M’s growth was mainly driven by the continued strong performance obou prvních na českém trhu; Marlboro PSP, první variantou of L&M Loft, a slimmer format launched in 2012, coupled with the v uzavíratelném měkkém balení uvedenou na trh v únoru 2014, June 2014 introduction of L&M Bongo 23s. L&M and Chesterfield a Marlboro Fuse Beyond, první variantou se dvěma kapslemi uvnitř also benefited from the optimization of the portfolio of our local filtru uvedenou na trh v dubnu 2014. Růst značky L&M byl zejména brands at the end of 2013. Philip Morris’ growth was helped by the podpořen pokračujícím úspěchem varianty L&M Loft, cigarety v užším launch of Philip Morris Fresh Caps, the first slimmer diameter capsule formátu uvedené na trh v roce 2012, spolu s uvedením varianty product in the Czech market. L&M Bongo 23s v červnu 2014. Obě značky L&M a Chesterfield rovněž těžily z optimalizace portfolia našich místních značek z konce roku 2013. Růst tržního podílu značky Philip Morris byl podpořen uvedením varianty Philip Morris Fresh Caps, první varianty v užším formátu s kapslí uvnitř filtru uvedené na trh v České republice. Tržní podíl dle cenových segmentů v České republice (%)2 Market Share by Price Segment in the Czech Republic (%)2 7,5 8,0 28,2 27,8 48,6 46,4 12,9 10,6 Prémiový Střední Levný Premium Medium Low Zdroj: ACNielsen Czech Republic s.r.o. (tržní podíl bez RGD), Philip Morris ČR a.s. (cenová segmentace) Source: ACNielsen Czech Republic s.r.o. (market share excluding RGD), Philip Morris ČR a.s. 2013 2014 (price segmentation) 2 Podíly jednotlivých cenových segmentů za rok 2013 byly upraveny z důvodu změn v maloobchodním 2 2013 price segment shares were restated due to changes in ACNielsen Czech Republic s.r.o.’s retail panelu, ve kterém agentura ACNielsen Czech Republic s.r.o. provádí výzkum, a přesunu některých audit panel, as well as the price repositioning of some cigarette brand variants during 2014. variant cigaretových značek mezi cenovými segmenty v průběhu roku 2014.


 • Page 12

  10 Zpráva představenstva Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the Board of Directors Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s. se The Czech domestic shipments of Philip Morris ČR a.s. increased by v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 7,6 % na 8,7 miliardy kusů 7.6% to 8.7 billion units versus the prior year, mainly driven by a higher cigaret. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu cigaret total market of cigarettes and fine cut tobacco, coupled with a higher a jemně řezaného tabáku spolu s růstem tržního podílu u jemně fine cut tobacco market share, partially offset by lower cigarette řezaného tabáku, což bylo částečně eliminováno nižším tržním podílem market share as described above. u cigaret, jak je uvedeno výše. Podnikání na Slovensku Business in Slovakia Tržby společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. bez spotřební daně Philip Morris Slovakia s.r.o. revenues, net of excise tax and VAT, a DPH v místní měně vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 8,5 % increased by 8.5% to EUR 93.5 million versus the prior year in na 93,5 milionu eur především v důsledku příznivého vývoje objemu local currency terms, primarily driven by favorable volume/mix of prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích ve výši EUR 3.9 million, as well as favorable pricing of EUR 3.4 million, 3,9 milionu eur a zároveň v důsledku příznivého vývoje cen ve výši reflecting the impact of price increases implemented by Philip Morris 3,4 milionu eur odrážejícího zvýšení prodejních cen společností Slovakia s.r.o. in 2013 and 2014. Philip Morris Slovakia s.r.o. v letech 2013 a 2014. In 2014, the total cigarette market in Slovakia increased by an Celkový trh cigaret na Slovensku vzrostl v roce 2014 v porovnání estimated 1.8% to 7.0 billion units versus the prior year, mainly driven s předchozím rokem o odhadovaných 1,8 % na 7,0 miliard kusů by stronger seasonality and improved macro-economic conditions. cigaret zejména v důsledku výraznější sezónnosti a zlepšující se ekonomické situace. According to retail audit research conducted by ACNielsen Slovakia s.r.o., the cigarette market share of Philip Morris Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Slovakia s.r.o. Slovakia s.r.o. (excluding RGD) increased by 1.4 points from 51.7% se tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. (bez značky RGD) in 2013 to 53.1% in 2014, primarily driven by the strong performance na slovenském trhu zvýšil o 1,4 procentního bodu z 51,7 % v roce of Philip Morris, L&M and Marlboro, partially offset by continued share 2013 na 53,1 % v roce 2014. Toto zvýšení bylo zejména podpořeno declines of local brands and Red & White. Marlboro’s growth was nárůstem podílu značek Philip Morris, L&M a Marlboro, a bylo částečně driven by the successful launch of Marlboro PSP, the first protected eliminováno pokračujícím poklesem tržního podílu u místních značek soft pack proposition in the Slovak market in May 2014. L&M’s growth a značky Red & White. Růst značky Marlboro byl podpořen úspěšným was helped by the successful launch of L&M Forward in the mid-price uvedením varianty Marlboro PSP, první varianty v uzavíratelném segment in August 2013, further strengthening its position as the best- měkkém balení na slovenském trhu, uvedené v květnu 2014. Růst selling cigarette brand in the market. Following the successful launch značky L&M byl podpořen úspěšným uvedením varianty L&M Forward of Philip Morris in the low-price segment in October 2012, the brand ve středním cenovém segmentu v srpnu 2013. Značka L&M si ještě continued to grow, also benefiting from the migration of Red & White více upevnila svoji pozici nejprodávanější značky na trhu. Po úspěšném to Philip Morris in the beginning of 2014. uvedení značky Philip Morris v levném cenovém segmentu v říjnu 2012 značka pokračovala v růstu a také těžila z migrace značky Red & White do značky Philip Morris na začátku roku 2014. Tržní podíl dle cenových segmentů na Slovensku (%)3 Market Share by Price Segment in Slovakia (%)3 14.8 15,4 35,7 36,4 51,7 53,1 1,2 1,3 Prémiový Střední Levný Premium Medium Low Zdroj: ACNielsen Slovakia s.r.o. (tržní podíl bez RGD), Philip Morris Slovakia s.r.o. (cenová segmentace) Source: ACNielsen Slovakia s.r.o. (market share excluding RGD), Philip Morris Slovakia s.r.o. (price segmentation) 2013 2014 3 3 Podíly jednotlivých cenových segmentů za rok 2013 byly upraveny z důvodu přesunu některých variant 2013 price segment shares were restated due to the price repositioning of some cigarette brand variants cigaretových značek mezi cenovými segmenty v průběhu roku 2014. during 2014.


 • Page 13

  11 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. se The shipments of Philip Morris Slovakia s.r.o. increased by 7.5% to v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 7,5 % na 3,8 miliardy kusů 3.8 billion units versus the prior year reflecting a higher total market cigaret. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu a vyšším and market share as described above. tržním podílem, jak je uvedeno výše. Značka RGD v České republice a na Slovensku RGD brand in the Czech Republic and Slovakia V rámci spolupráce mezi společnostmi PMI a China National As part of the cooperation agreement between PMI and the China National Tobacco Corporation pokračují Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Tobacco Corporation, Philip Morris ČR a.s. and Philip Morris Slovakia s.r.o. Slovakia s.r.o. v distribuci a prodeji značky RGD na českém distribute and sell RGD in both the Czech and Slovak markets. Pursuant to a slovenském trhu. Dle nově uzavřené sub-licenční smlouvy, the new sub-license agreement, Philip Morris ČR a.s. acquired full brand Philip Morris ČR a.s. získal plnou manažerskou rozhodovací management control over the RGD brand in both markets. As a result pravomoc nad značkou RGD na těchto trzích. V důsledku této of this change, effective as of April 1, 2014, RGD is fully integrated změny je s platností od 1. dubna 2014 značka RGD plně integrovaná into the PMI brand portfolio and the related shipments are included in do PMI portfolia značek a objem prodeje značky RGD je zahrnován the reported PMI volumes and market shares. do vykazovaného objemu prodeje a tržního podílu PMI značek. Market share of Philip Morris ČR a.s. and Philip Morris Slovakia s.r.o. Včetně značky RGD od 1. dubna 2014 byl tržní podíl společnosti in 2014, including RGD as of April 1, 2014, was 47.4% and 55.0%, Philip Morris ČR a.s. v roce 2014 ve výši 47,4 % a tržní podíl respectively. společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. ve výši 55,0 %. Exports Vývoz Export revenues increased by 15.2% to CZK 6.2 billion versus the Tržby z vývozu v porovnání s předchozím rokem narostly o 15,2 % prior year, mainly driven by higher shipments of cigarettes and other na 6,2 miliardy Kč, a to zejména v důsledku vyššího objemu tobacco products to other PMI affiliates, as well as favorable currency prodeje cigaret a ostatních tabákových výrobků jiným společnostem of CZK 250 million. Excluding the impact of currency, export revenues ve skupině PMI a zároveň v důsledku příznivého vývoje měnového increased by 10.6% versus the prior year. kurzu ve výši 250 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se tržby z vývozu zvýšily o 10,6 % v porovnání s předchozím rokem. Tržby bez spotřební daně a DPH (v miliardách Kč )* Provozní zisk (v miliardách Kč )* Revenues net of excise tax and VAT (in CZK billion)* Profit from operations (in CZK billion)* 14,0 2,78 2,82 12,8 2013 2014 2013 2014 * Konsolidované údaje * Consolidated Highlights * Konsolidované údaje * Consolidated Highlights


 • Page 14

  12 Zpráva představenstva Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the Board of Directors Neustálé zdokonalování Continuous Improvement V souladu s naší snahou o maximalizování výkonnosti a zvyšování In line with our efforts to maximize efficiencies and increase future flexibility za účelem nárůstu konkurenceschopnosti našeho závodu flexibility in order to continuously increase the competitiveness v Kutné Hoře jsme v průběhu posledních dvou let konzistentně of our Kutna Hora factory, in the course of the last two years we revidovali naše výrobní procesy a přibližovali je procesům v jiných reviewed our manufacturing processes and aligned them with other závodech PMI v Europě. Tyto aktivity byly završeny na konci roku PMI factories in Europe. This process was completed at the end 2014 změnou provozního modelu, kterým se transformoval náš of 2014 with the change of the operating model, transforming our závod ze smluvního výrobce na poskytovatele výrobních služeb, factory from a contract manufacturer to a manufacturing service zatímco podpůrné aktivity k výrobě, jako jsou vývoj nových produktů, provider, while supporting activities, like new product development, nákup materiálů a související logistika, jsou plně zabezpečované material purchases and related logistics, are fully managed by PMI centrálními odděleními PMI. Jako součást této proměny jsme ke konci central functions. As part of this transition, at the end of 2014 we roku 2014 prodali zbývající zásoby surovin, materiálů a polotovarů sold our remaining inventories of raw materials and semi-finished určených ke spotřebě ve výrobě společnosti Philip Morris International products, intended for consumption in production, to Philip Morris Management SA, která v PMI zodpovídá za řízení výrobního provozu. International Management SA, which is the entity acting as the Operations Center of PMI. Výhled Dle směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební Outlook daně z tabákových výrobků, která kodifikuje změny zavedené Pursuant to the EU Tobacco Tax Directive 2011/64/EU, směrnicí Rady 2010/12/EU4, musí být spotřební daň na tabákové which codifies the changes introduced by Council Directive výrobky v členských státech EU od 1. ledna 2014 v souladu 2010/12/EU4, from January 1, 2014, the excise tax on tobacco s novými požadavky, včetně minimální výše spotřební daně 90 eur products in EU Member States must be aligned with the new na 1 000 kusů cigaret bez ohledu na prodejní cenu. requirements, including the minimum excise tax yield of EUR 90 per 1 000 cigarettes on all cigarettes. V České republice se v rámci zavádění těchto požadavků do místní legislativy5 od 1. ledna 2014 zvýšila pevná (specifická) část o 30 Kč In the Czech Republic, as part of the transposition of these na 1 190 Kč na 1 000 kusů cigaret a minimální spotřební daň requirements into local legislation5, as of January 1, 2014, the specific vzrostla o 70 Kč na 2 250 Kč na 1 000 kusů cigaret. Současně component for cigarettes increased by CZK 30 to CZK 1 190 per vzrostla minimální spotřební daň z jemně řezaného tabáku o 165 Kč 1 000 cigarettes and the minimum excise tax by CZK 70 to CZK na 1 800 Kč za 1 kg, což vede k postupnému sbližování minimální 2 250 per 1 000 cigarettes. At the same time, the minimum excise spotřební daně u jemně řezaného tabáku a cigaret. tax for fine cut tobacco increased by CZK 165 to CZK 1 800 per 1 kg, resulting in a gradual approximation of the minimum excise tax for S ohledem na nepříznivý vývoj měnového kurzu, který byl umocněn fine cut tobacco and manufactured cigarettes. intervencí České národní banky na konci roku 2013, došlo od 1. prosince 2014 k dalšímu zvýšení spotřební daně, kdy nabyl Following the CZK/EUR exchange rate development enhanced účinnosti zákon č. 201/2014 Sb.6, jehož účelem bylo dosažení by the intervention of the Czech National Bank at the end of 2013, minimální míry zdanění dle požadavků směrnice EU o struktuře an additional excise tax increase, pursuant to Act 201/2014 Coll.6, a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. V důsledku took effect as of December 1, 2014 in order to comply with toho se dále zvýšila pevná (specifická) část o 100 Kč na 1 290 Kč the minima set by the EU Tobacco Tax Directive. Based on na 1 000 kusů cigaret a minimální spotřební daň vzrostla o 120 Kč this, the specific component for cigarettes further increased na 2 370 Kč na 1 000 kusů cigaret. Valorická složka u cigaret zůstala by CZK 100 to CZK 1 290 per 1 000 cigarettes and the minimum na 27 % z maloobchodní prodejní ceny. Současně vzrostla minimální excise tax by CZK 120 to CZK 2 370 per 1 000 cigarettes. The ad spotřební daň z jemně řezaného tabáku o 96 Kč na 1 896 Kč za 1 kg. valorem component for cigarettes remained at 27% of the retail Zvýšení spotřební daně bylo doplněno stanovením pevného data selling price. At the same time, the fine cut tobacco minimum excise doprodeje cigaret konečnému spotřebiteli, a to do tří měsíců od nabytí tax increased by CZK 96 to CZK 1 896 per 1 kg. The excise tax účinnosti nové sazby daně. increase was accompanied by the three-month retail sell-by-date anti-forestalling regulation applicable to cigarettes. 4 Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně 4 Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to z tabákových výrobků a směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice manufactured tobacco (codification) and Council Directive 2010/12/EU of 16 February 2010 amending 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků Directives 92/79/EEC, 92/80/EEC and 95/59/EC on the structure and rates of excise duty applied on a směrnice 2008/118/ES. manufactured tobacco and Directive 2008/118/EC. 5 Zákon č. 95/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 5 Act no. 95/2011 Coll. of 17 March 2011 amending Act no. 353/2003 Coll. on excise taxes, as pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., amended and Act no. 61/1997 Coll. on alcohol and on the amendment and supplementation of Act o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní no. 455/1991 Coll. on trade licenses (trade licenses act), as amended and Act of the Czech National rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění Council no. 587/1992 Coll. on excise taxes, as amended (act on alcohol), as amended. pozdějších předpisů. 6 Act no. 201/2014 Coll. of 10 September 2014 amending Act no. 353/2003 Coll. on excise taxes, as 6 Zákon č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění amended and certain other laws. pozdějších předpisů.


 • Page 15

  13 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Ve světle vývoje měnového kurzu ke konci roku 2014, za účelem In light of the CZK/EUR exchange rate valid at the end of 2014, in dosažení minimální míry zdanění požadovaného EU v následujících order to comply with the EU minima in the years to come, the Czech letech, česká vláda oznámila svůj záměr uzákonit tříletý plán pro government declared its intention to legislate a three-year excise spotřební daň u tabákových výrobků pro roky 2016 až 2018. Jako tax roadmap for tobacco products for 2016-2018. As a first step první krok tohoto plánu vláda plánuje zavést další zvýšení spotřební of implementing this roadmap, the government plans to introduce daně od 1. ledna 2016. a further excise tax increase as of January 1, 2016. Na Slovensku se poslední zvýšení spotřebních daní uskutečnilo In Slovakia, the most recent excise tax rates increase took effect as of na základě novely zákona č. 106/2004 Z.z., o spotřební dani October 1, 2012 pursuant to Amendment to Act no. 106/2004 Coll. z tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla on Tobacco Excise Tax, as amended, published in the Collection of účinnosti od 1. 10. 2012, zveřejněné ve Sbírce zákonů jako laws as Act no. 288/20127, reaching the minimum excise tax yield set zákon č. 288/2012 Z.z.7, jejímž účelem je naplnění požadavku by the EU Tobacco Tax Directive. The minimum excise tax increased EU na minimální výnos spotřební daně. Minimální spotřební daň to EUR 91 per 1 000 cigarettes and the specific component to vzrostla na 91 eur na 1 000 kusů cigaret a pevná složka daně EUR 59.50 per 1 000 cigarettes, while the ad-valorem component na 59,50 eur na 1 000 kusů cigaret, zatímco složka valorická remained unchanged at 23%. zůstala nezměněna na 23 %. In October 2013, the Slovak Parliament adopted Amendment V říjnu 2013 schválil slovenský parlament novelu zákona to Act no. 106/2004 Coll. on Tobacco Excise Tax, as amended, č. 106/2004 Z.z. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, published in the Collection of laws as Act no. 381/20138 aimed at který byl ve Sbírce zákonů publikován jako zákon č. 381/2013 Z.z.8 addressing the issue of the illicit trade. The amendment banned the s cílem řešit záležitosti spojené s nelegálním obchodem. Od 1. ledna sale of fine cut products for a price lower than the sum of VAT and 2014 je novelou zákona zakázán prodej jemně řezaného tabáku Excise Tax as of January 1, 2014. In addition, as of March 1, 2014, za cenu nižší, než je součet DPH a spotřební daně. Od 1. března 2014 it introduced a new tax on raw tobacco, which is at the same level je zavedena nová daň na tzv. surový tabák, který je zdaněn stejně as fine cut tobacco taxation (i.e. EUR 71.11 per 1 kg) and as of jako jemně řezaný tabák (71,11 eur na 1 kg) a od 1. prosince 2014 December 1, 2014, the Amendment extended the fiscal marking to novela zákona zavádí kontrolní značení i pro ostatní tabákové výrobky Other Tobacco Products and introduced measures on pack size for a rovněž zavádí minimální velikost balení jemně řezaného tabáku fine cut products (minimum 20g and multiple of 10g). As of January 1, (minimum 20 g a násobky 10 g). Od 1. ledna 2015 uvedená novela 2015, the Amendment also created a state printing house as the zákona rovněž ustanovuje státní tiskárnu cenin jako jedinou tiskárnu single printing house for both tobacco and alcohol fiscal stickers. pro kontrolní známky, které se používají na tabákových výrobcích a výrobcích obsahujících alkohol. The challenging economic environment, particularly impacting employment and disposable income, makes it difficult to predict any Přestože náročné ekonomické podmínky, zejména s dopady potential exposure to consumer down-trading to cheaper cigarettes na zaměstnanost a disponibilní příjmy, ztěžují předpověditelnost and other tobacco alternatives, or to an increase in illicit trade. potenciálního vystavení se přetrvávajícímu přechodu spotřebitelů Gradual and moderate excise tax increases tend to mitigate some na levnější značky či jiné tabákové alternativy nebo zvýšené uncertainties that could affect our business. We remain committed míře nelegálních prodejů, výše uvedený daňový výhled založený to continue implementing our planned productivity initiatives to na postupném a mírném zvyšování spotřebních daní zmírňuje manage our cost base. Moreover, our continued focus on brand nejistoty, které mohou ovlivnit naši obchodní činnost. Pokračujeme portfolio innovation, driven by anticipation of emerging adult smoker v implementaci plánovaných iniciativ na zvýšení produktivity s cílem trends, will allow us to compete effectively in both the Czech udržet náklady na stejné úrovni. Také naše trvalé zaměření se Republic and Slovakia. na inovaci portfolia značek, které je vedeno předjímáním nových trendů u dospělých kuřáků, nám umožní účinně konkurovat jak v České republice, tak na Slovensku. Strong and Effective Regulation Philip Morris ČR a.s. and Philip Morris Slovakia s.r.o. support comprehensive regulation of tobacco products based on the principle Regulace tabákových výrobků of harm reduction. Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. podporují komplexní a účinnou regulaci tabákových výrobků založenou na principu snižování zdravotních dopadů způsobených tabákovými výrobky. 7 7 Zákon č. 288/2012 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/2004 Z.z. o spotřební dani Act no. 288/2012 Coll. of 11 September 2012 amending Act no. 106/2004 Coll. on Tobacco Excise z tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 595/2003 Z.z. Tax, as amended, and supplementing Act no. 595/2003 Coll. on Income Taxes, as amended. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 8 Act no. 381/2013 Coll. of October 18, 2013 amending Act no. 106/2004 Coll. on Tobacco Excise Tax, 8 Zákon č. 381/2013 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/2004 Z.z. o spotřební dani as amended. z tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.


 • Page 16

  14 Zpráva představenstva Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the Board of Directors Aby byly zásady regulace účinné, musí být založeny na důkazech. To be effective, tobacco regulatory policy must be evidence-based. Regulace musí být uplatňována na všechny tabákové výrobky Regulations must be applied to all tobacco products and all tobacco a všechny tabákové výrobce a musí zohledňovat názory všech manufacturers equally, and should take into account the views legitimních zúčastněných stran včetně zdravotnických organizací, of all legitimate stakeholders including public health authorities, vládních finančních úřadů, výrobců tabáku, maloobchodních government finance authorities, tobacco manufacturers, retailers, prodejců, pěstitelů tabáku, spotřebitelů a dalších členů legitimního tobacco growers, consumers and other members of the legitimate tabákového dodavatelského řetězce. Regulační politika musí brát tobacco supply chain. Regulatory policy has to consider the potential v úvahu možnost, že vyvolá negativní následky, které podkopávají to trigger adverse consequences which undermine public health cíle ochrany veřejného zdraví, jako je zvyšování poptávky po levných objectives, such as increasing the demand for cheap cigarettes, other cigaretách, jiných tabákových výrobcích nebo nelegálních cigaretách. tobacco products, and/or illicit cigarettes. Přestože podporujeme komplexní, účinnou regulaci tabákových While we support comprehensive, effective tobacco regulation, we výrobků, nepodporujeme regulaci znemožňující dospělým koupit do not support regulation that prevents adults from purchasing and si a používat tabákové výrobky, ani regulaci kladoucí fungování using tobacco products or that imposes unnecessary impediments legitimního trhu s tabákovými výrobky zbytečné překážky. V tomto to the operation of the legitimate tobacco market. In this regard, we ohledu se bráníme opatřením, jako jsou jednotné balení, zákaz oppose measures such as generic packaging, point of sale display vystavení v místech prodeje, úplný zákaz komunikace s dospělými bans, bans on communication to adult smokers, bans on the use kuřáky, zákaz používání přísad v tabákových výrobcích, a ostatním of ingredients in tobacco products and other measures designed opatřením vedoucím ke standardizaci tabákových výrobků a balení to standardize tobacco products or packaging, and proposals that a návrhům, které brání vývoji, marketingu a prodeji výrobků, které mají prevent the development, marketing and sale of products that have potenciál snížit zdravotní rizika spojená s kouřením. the potential to reduce the health risks of tobacco use. Takovéto regulace tvrdě omezují, ne-li vylučují možnost soutěže Such policies severely restrict, if not eliminate, the ability of tobacco mezi tabákovými společnostmi o podíl na trhu tabákových výrobků companies to compete for market share among adult smokers. pro dospělé kuřáky. Důsledky, které jsou ke škodě veřejného zdraví The consequences, which are often overlooked or ignored to the často přehlíženy nebo ignorovány, zahrnují růst nelegálního obchodu detriment of public health, include increases in the illegal tobacco s tabákovými výrobky, který se neřídí regulacemi, nedodržuje zákaz market – a market that does not comply with regulations, including prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let a který slouží minimum age laws, and funds organized crime. k financování organizovaného zločinu. Tobacco Products Directive Směrnice o tabákových výrobcích The Tobacco Products Directive entered into force on May 19, 2014. Směrnice o tabákových výrobcích vstoupila v platnost dne The EU member states, including the Czech Republic and Slovakia, 19. května 2014. Členské státy EU, včetně České republiky are obliged to transpose its provisions into national legislations within a Slovenska, jsou povinny transponovat její ustanovení do národní the next two years, so that it can enter into effect by May 20, 2016. legislativy během příštích dvou let, tak aby mohla nabýt účinnosti The new legislation includes -- among others – new rules on nejpozději 20. května 2016. Nová evropská legislativa přináší mimo manufacturing and sales of tobacco products, as well as a regulatory jiné nová pravidla pro výrobu a prodej tabákových výrobků, stejně jako framework for the commercialization of e-cigarettes and novel tobacco regulační rámec pro komercializaci elektronických cigaret a nových products. tabákových výrobků. New measures include, among others, enlarged health warnings Nová opatření zahrnují, mimo jiné, zvětšená zdravotní varování covering 65% of cigarette packs, mandatory reporting on ingredients, pokrývající 65 % plochy cigaretových krabiček, povinné hlášení a ban on the use of characterizing flavors in manufacturing of tobacco o přísadách, zákaz používání charakteristických příchutí při výrobě products, as well as a new set of requirements related to the tracking tabákových výrobků stejně jako nový soubor požadavků týkajících and tracing of tobacco products in order to enhance the effectiveness se sledování a vyhledávání tabákových výrobků za účelem zvýšení of illicit trade prevention. In addition, the new directive regulates účinnosti prevence nezákonného obchodu. Kromě toho nová e-cigarettes as consumer goods rather than pharmaceutical products. směrnice reguluje elektronické cigarety jako spotřební zboží spíše než jako farmaceutické výrobky. For certain changes, the Directive allows longer transitional periods to comply with the new regulation, such as for all mentholated products, V případě některých změn směrnice umožňuje delší přechodná which are allowed to be marketed until 2020. období pro dosažení souladu s novým předpisem, jako například u mentolových produktů, které jsou povoleny k prodeji až do roku 2020.


 • Page 17

  15 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Společenská odpovědnost Social Responsibility Jedním z našich zásadních cílů je být sociálně odpovědnou One of our principal goals is to be a socially responsible company. společností. Zavázali jsme se komunikovat o skutečných zdravotních We are committed to communicating the serious health effects of rizicích spojených s kouřením a podporujeme účinnou a na důkazech smoking and we advocate for effective, evidence-based tobacco založenou regulaci tabákových výrobků, která vychází z principu regulation founded on the principle of harm reduction. snižování zdravotních dopadů způsobených tabákovými výrobky. Furthermore, we support the enactment and strict enforcement of Vedle toho podporujeme přijímání a vymáhání dodržování právních laws that set a minimum age to purchase tobacco products and work předpisů, které stanovují minimální věk pro prodej tabákových výrobků, closely with retailers and other partners to implement youth smoking a úzce spolupracujeme s maloobchodníky a ostatními partnery při prevention programs. realizaci programů zaměřených na prevenci kouření mladistvých. In 2014, Philip Morris Slovakia s.r.o. continued to support the youth V roce 2014 Philip Morris Slovakia s.r.o. nadále podporovala smoking prevention program “Age Matters”, launched in 1998. svůj program „Na věku záleží“ zaměřený na prevenci kouření The objective of this program is to prevent the access of minors to mladistvých, který představila již v roce 1998. Cílem projektu je tobacco products by encouraging retailers to comply with minimum zabránit nezletilým v přístupu k tabákovým výrobkům a podporovat age legislation for purchasing tobacco products. maloobchodníky v dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Charitativní programy Charitable Giving V uplynulých 23 letech společnost Philip Morris ČR a.s. významně Over the past 23 years, Philip Morris ČR a.s. has contributed podporovala charitativní projekty a programy. Podpořené charitativní significantly to charitable activities. Our projects are fully aligned with projekty jsou plně v souladu s klíčovými oblastmi dárcovství, které the key giving areas that have been identified by our parent company, stanovila naše mateřská společnost PMI a které definují charitativní PMI, and which guide the company‘s giving programs around the programy na celém světě. V roce 2014 jsme zahájili spolupráci world. In 2014 we started cooperation with the Slovak-Czech Women’s se Slovensko-českým ženským fondem, který spolupracuje fund, which works with partner organizations to support prevention of s partnerskými organizacemi na podporu prevence domácího násilí domestic violence and human trafficking. We continued the long-term a obchodování s lidmi. Pokračovali jsme v dlouhodobé spolupráci cooperation with major charitable organizations in the Czech Republic s významnými charitativními organizacemi v České republice, such as the “Via Foundation,” “Sun for All” and “Business for Society.” jako jsou Nadace Via, Nadační fond Slunce pro všechny a Byznys pro společnost. In Slovakia, our charitable activities are focused on the area of education. In 2014 Philip Morris Slovakia s.r.o. contributed to the Na Slovensku jsou naše charitativní projekty zaměřeny na vzdělávání. reconstruction of three schools for children with special needs, V roce 2014 společnost Philip Morris Slovakia s.r.o. podpořila including the construction of an elevator for children with special přestavbu tří školních zařízení pro děti se speciálními potřebami, needs, as well as the renovation of the playground for deafblind včetně výstavby výtahu pro děti se speciálními potřebami, stejně children. Moreover, as a continuation to our long term volunteering jako rekonstrukci hřiště pro zrakově a sluchově postižené děti. Jako activities, our employees actively participated in the nationwide pokračování našich dlouhodobých dobrovolnických aktivit se navíc corporate volunteering activity “Naše mesto” (“Our City”), covering naši zaměstnanci aktivně účastní celostátního dobrovolnického projects that benefit the community such as cleaning and repairing projektu „Naše mesto“ podporujícího komunitu aktivitami, jako public places. In 2014, we helped to paint the railings and rooms of jsou například úklid a údržba veřejných prostranství. V roce 2014 a primary school for children with hearing impairment. jsme pomáhali natřít zábradlí a místnosti základní školy pro děti se sluchovým postižením.


 • Page 18

  16 Zpráva představenstva Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the Board of Directors Výhledová sdělení a jiná upozornění Forward-Looking and Cautionary Statements Je možné, že nejrůznější dokumenty vyhotovené Philip Morris ČR a.s., Philip Morris ČR a.s. may from time to time make written or oral jako jsou například dokumenty předložené České národní bance forward-looking statements, including statements contained in filings či jiným státním orgánům nebo zprávy akcionářům, tiskové zprávy with the Czech National Bank or other authorities, in reports to a zprávy pro investory na internetu, obsahují ústní či písemná shareholders and in press releases and investor webcasts. You can vyjádření týkající se očekávání do budoucna. Tato vyjádření lze identify these forward-looking statements by use of words such as charakterizovat slovy „strategie“, „očekávání“, „vývoj“, „plány“, “strategy,” “expects,” “continues,” “plans,” “anticipates,” “believes,” „předpovědi“, „domněnky“, „postoje“, „odhady“, „úmysly“, „projekty“, “will,” “estimates,” “intends,” “projects,” “goals,” “targets” and other „cíle“, „záměry“ nebo jinými slovy podobného významu. Pro tato words of similar meaning. You can also identify them by the fact that vyjádření je rovněž charakteristické, že se nevztahují výlučně they do not relate strictly to historical or current facts. na historické nebo současné skutečnosti. Philip Morris ČR a.s. cannot guarantee that any forward-looking Philip Morris ČR a.s. nemůže zaručit, že jakékoli vyjádření týkající statement will be realized, although we believe we have been prudent se očekávání do budoucna se skutečně naplní, ačkoliv jsme in our plans and assumptions. Achievement of future results is subject přesvědčeni, že všechny plány a předpovědi vyhotovujeme na základě to risks, uncertainties and inaccurate assumptions. Should any known pečlivého uvážení. Dosažení budoucích výsledků může být ovlivněno or unknown risks or uncertainties materialize, or should underlying riziky, nejistotami a nepřesnými předpoklady. Skutečné výsledky assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially se proto mohou lišit od odhadovaných, předpovídaných nebo from those anticipated, estimated or projected. Investors should bear plánovaných výsledků, pokud nastanou známá nebo v současnosti this in mind as they consider forward-looking statements and whether neznámá rizika a nejistoty nebo pokud se výchozí předpoklady to invest in or remain invested in Philip Morris ČR a.s. securities. ukážou jako nepřesné. Investoři by tato rizika měli vzít v úvahu při posuzování výhledových sdělení a investic do cenných papírů společnosti Philip Morris ČR a.s. Prohlašujeme, že podle našeho nejlepšího vědomí podává výroční We confirm that to the best of our knowledge the annual report zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz and the consolidated annual report gives a true and fair view of o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření the financial situation, business activities and economic results společnosti Philip Morris ČR a.s. a jejího konsolidačního celku of Philip Morris ČR a.s. and its consolidated group for the last za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční accounting period, and prospects for the future development of its situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. financial position, business activities and economic results. V Kutné Hoře dne 23. března 2015 In Kutná Hora on March 23, 2015 András Tövisi předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Stanislava Juríková členka představenstva Member of the Board of Directors


 • Page 19

  17 Zpráva dozorčí rady Report of the supervisory board Zpráva dozorčí rady Report of the supervisory board Zpráva dozorčí rady Philip Morris ČR a.s. o výsledcích její Report of the Supervisory Board of Philip Morris ČR a.s. on the kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2014 results of its supervisory activities in the 2014 calendar year accounting period Dozorčí rada společnosti Philip Morris ČR a.s., („Společnost“) vyvíjela svou činnost v souladu s článkem 16 stanov Společnosti, The Supervisory Board of the company Philip Morris ČR a.s. jakož i s příslušnými právními předpisy. (the “Company”) conducted its activities in accordance with Article 16 of the Company’s Articles and the relevant legal V průběhu celého roku 2014 dozorčí rada Společnosti sledovala regulations. a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti Společnosti a zvláštní pozornost věnovala její finanční situaci. Dozorčí rada Společnosti Throughout 2014, the Company’s Supervisory Board monitored and byla během roku plně informována o přijímaných finančních reviewed the progress and management of the Company’s activities opatřeních a rovněž kontrolovala investiční výdaje v souvislosti while paying special attention to its financial state. During the year, s rozpočtem a harmonogramem jejich uskutečňování. the Company’s Supervisory Board was fully advised of the financial measures passed and also reviewed the capital expenditures Dozorčí rada Společnosti potvrzuje, že veškeré projekty Společnosti against the budgets and the timetables for their implementation. byly plně odůvodněné s ohledem na současné a budoucí potřeby Společnosti. Dozorčí rada Společnosti souhlasí s obchodními The Company’s Supervisory Board confirms that all the Company’s aktivitami Společnosti v roce 2014 a její ekonomické výsledky projects were fully justified in terms of the Company’s current and za uvedený rok považuje za dobré. future needs. The Company’s Supervisory Board agrees with the Company’s business activities in 2014 and considers its economic Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti nezjistila results for the said year satisfactory. v podnikatelské činnosti ani ve fungování Společnosti žádné nedostatky, dovoluje si tímto odkázat akcionáře na výroční As the Company’s Supervisory Board found no shortcomings in zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, the Company’s business activities or operations, it hereby refers the zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za účetní období shareholders to the Company’s Annual Report for the 2014 calendar kalendářního roku 2014 a zprávu představenstva o vztazích mezi year accounting period, the report of the Board of Directors on the ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou Company’s Business Activities for the accounting period of 2014 a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období and the Report of the Company’s Board of Directors on Relations kalendářního roku 2014, s nimiž se plně ztotožňuje. between Controlling Entity and Controlled Entity, and between Controlled Entity and Entities Controlled by the same Controlling Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě představenstva Entity for the 2014 calendar year accounting period, with which it Společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou fully agrees. ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou („Zpráva o vztazích“) za účetní Statement of the Company’s Supervisory Board regarding období kalendářního roku 2014 the report of the Company’s Board of Directors on relations Dozorčí rada Společnosti přezkoumala ve smyslu § 83 odst. 1 between controlling entity and controlled entity and between zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech controlled entity and entities controlled by the same (zákon o obchodních korporacích) Zprávu o vztazích za účetní controlling entity (the “Report on Relations”) for the 2014 období kalendářního roku 2014, považuje údaje v ní obsažené calendar year accounting period za správné a nemá k ní výhrad. The Company’s Supervisory Board reviewed the Report on Relations for the 2014 calendar year accounting period within the meaning of Section 83 (1) of the Act no. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (the Business Corporations Act) and finds all the data contained therein accurate and has no reservations about it.


 • Page 20

  18 Zpráva dozorčí rady Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Report of the supervisory board Dozorčí rada Společnosti souhlasí se závěrem představenstva The Company’s Supervisory Board agrees with the conclusion Společnosti, že v rozhodném období nevznikla Společnosti of the Company’s Board of Directors that, in the relevant period, v důsledku uzavření smluv mezi Společností a ostatními osobami ze the Company suffered no detriment as a result of the execution skupiny, jejíž součástí je i Společnost, jiných jednání či opatření, která of agreements between the Company and other entities from the byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností, group into which the Company belongs, other acts or measures ani plnění či protiplnění ze strany Společnosti, uvedených ve Zprávě carried out by the Company in the interest of these entities or on o vztazích za účetní období kalendářního roku 2014, žádná újma. their inducement, or any performance or counter-performance by Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo nutné posouzení vyrovnání the Company, as stated in the Report on Relations. Consequently, újmy podle ust. § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích. no assessment of the settlement of any detriment pursuant to Sections 71 and 72 of the Business Corporations Act was necessary. Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2014, řádné konsolidované účetní závěrce Statement of the Company’s Supervisory Board to the Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva Společnosti Company’s 2014 ordinary financial statements, the Company’s na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, řádné 2014 ordinary consolidated financial statements and the konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a na rozdělení zisku proposal by the Board of Directors to approve the 2014 ordinary včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend financial statements and the 2014 ordinary consolidated financial statements and distribute the profit, including the Dozorčí radě Společnosti byla představenstvem Společnosti determination of the amount and manner of the payment of předložena řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období dividends kalendářního roku 2014 a řádná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 („účetní The Company’s Board of Directors presented to the Company’s závěrky“) a návrh představenstva Společnosti na schválení účetních Supervisory Board the Company’s ordinary financial statements závěrek a na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu for the 2014 calendar year accounting period and the Company’s výplaty dividend („návrh představenstva“). ordinary consolidated financial statements for the 2014 calendar year accounting period (the “Financial Statements”) and the Dozorčí rada Společnosti přezkoumala účetní závěrky a došla proposal by the Company’s Board of Directors to approve the k závěru, že účetní postupy používané Společností jsou správné Financial Statements and to distribute the profit for the 2014 a účetní záznamy Společnosti jsou vedeny řádně, to vše v souladu calendar year accounting period, including the determination of the s příslušnými právními a účetními předpisy a se stanovami amount and manner of the payment of dividends (the “Proposal by Společnosti. the Board of Directors”). Dozorčí rada Společnosti přezkoumala i návrh představenstva The Company’s Supervisory Board reviewed the Financial Společnosti, shledala jej v souladu s hospodářskou situací Statements and concluded that the accounting procedures used by Společnosti a plně s ním souhlasí. the Company are appropriate and that the Company’s accounting records are kept properly, both in accordance with the relevant legal S ohledem na výše uvedené dozorčí rada Společnosti doporučuje and accounting regulations, and with the Company’s Articles. řádné valné hromadě Společnosti účetní závěrky i návrh představenstva Společnosti schválit. The Company’s Supervisory Board also reviewed the Proposal by the Board of Directors, found it to be fully compliant with the Company’s economic condition and fully agrees with it. In view of the above, the Company’s Supervisory Board recommends that the Company’s Ordinary General Meeting approves the Financial Statements as well as the Proposal by the Board of Directors. V Praze dne 24. března 2015 In Prague on March 24, 2015 Johannes Franciscus Gerardus Vroemen předseda dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board


 • Page 21

  19 Finanční část Financial part 20 Konsolidovaná účetní závěrka 20 Consolidated Financial Statements 20 Konsolidovaný výkaz finanční pozice 20 Consolidated Statement of Financial Position 22 Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 22 Consolidated Statement of Comprehensive Income 24 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 24 Consolidated Statement of Changes in Equity 26 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 26 Consolidated Cash Flow Statement 28 Příloha ke konsolidované účetní závěrce 28 Notes to the Consolidated Financial Statements 60 Zpráva nezávislého auditora 60 Independent Auditor’s Report – konsolidovaná účetní závěrka – Consolidated Financial Statements 62 Samostatná účetní závěrka 62 Separate Financial Statements 62 Samostatný výkaz finanční pozice 62 Separate Statement of Financial Position 64 Samostatný výkaz úplného výsledku 64 Separate Statement of Comprehensive Income 64 Samostatný výkaz změn vlastního kapitálu 64 Separate Statement of Changes in Equity 66 Samostatný výkaz peněžních toků 66 Separate Statement of Cash Flow 68 Příloha k samostatné účetní závěrce 68 Notes to the Financial Statements 98 Zpráva nezávislého auditora 98 Independent Auditor’s Report – samostatná účetní závěrka – Separate Financial Statements 100 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 100 Report on Relations between Controlling Entity and ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami Controlled Entity, and between Controlled Entity and ovládanými stejnou ovládající osobou Entities Controlled by the same Controlling Entity 104 Ostatní informace pro akcionáře 104 Other Information for Shareholders 108 Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva 108 Summary Explanatory Report of the Board of Directors společnosti Philip Morris ČR a.s. of Philip Morris ČR a.s. 111 Informace k uplatňování pravidel řízení a správy 111 Information on Application of the Rules of Corporate Společnosti Governance 115 Členové představenstva, dozorčí rady a výboru 115 Members of Board of Directors, Supervisory Board and pro audit Audit Committee


 • Page 22

  20 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2014 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Pozemky, budovy a zařízení 5 3 193 3 147 Nehmotná aktiva 21 25 Odložená daňová pohledávka 14 20 6 Dlouhodobá aktiva 3 234 3 178 Zásoby 7 328 2 120 Obchodní a ostatní finanční pohledávky 8 2 716 1 514 Ostatní nefinanční aktiva 8 1 638 9 935 Daň z příjmů splatná 10 2 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 9 4 524 5 219 Krátkodobá aktiva 9 216 18 790 Aktiva celkem 12 450 21 968 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Bod 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Základní kapitál 10 2 745 2 745 Emisní ážio a ostatní příspěvky akcionářů 2 403 2 397 Nerozdělený zisk 2 657 2 270 Ostatní fondy 10 5 557 Vlastní kapitál připadající na akcionáře Společnosti 7 810 7 969 Menšinový vlastní kapitál 1 1 Vlastní kapitál celkem 7 811 7 970 Odložený daňový závazek 14 166 141 Dlouhodobé závazky 166 141 Obchodní a ostatní finanční závazky 11 920 1 460 Ostatní nefinanční závazky 11 226 231 Daň z příjmů splatná 2 8 Ostatní daňové závazky 13 3 299 12 137 Rezervy na krátkodobé závazky 18 26 20 Přijaté půjčky 9 0 1 Krátkodobé závazky 4 473 13 857 Závazky celkem 4 639 13 998 Vlastní kapitál a závazky celkem 12 450 21 968 Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky


 • Page 23

  21 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Consolidated Statement of Financial Position at December 31, 2014 (in CZK million) ASSETS Note December 31, 2014 December 31, 2013 Property, plant and equipment (“PP&E”) 5 3 193 3 147 Intangible assets 21 25 Deferred tax assets 14 20 6 Non-current assets 3 234 3 178 Inventories 7 328 2 120 Trade and other financial receivables 8 2 716 1 514 Other non-financial assets 8 1 638 9 935 Prepaid income tax 10 2 Cash and cash equivalents 9 4 524 5 219 Current assets 9 216 18 790 Total assets 12 450 21 968 EQUITY & LIABILITIES Note December 31, 2014 December 31, 2013 Registered capital 10 2 745 2 745 Share premium and other shareholders’ contributions 2 403 2 397 Retained earnings 2 657 2 270 Other reserves 10 5 557 Equity attributable to the shareholders of the Company 7 810 7 969 Non-controlling interest 1 1 Total equity 7 811 7 970 Deferred tax liability 14 166 141 Non-current liabilities 166 141 Trade and other financial liabilities 11 920 1 460 Other non-financial liabilities 11 226 231 Current income tax liabilities 2 8 Other tax liabilities 13 3 299 12 137 Provisions for current liabilities 18 26 20 Borrowings 9 - 1 Current liabilities 4 473 13 857 Total liabilities 4 639 13 998 Total equity & liabilities 12 450 21 968 The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements


 • Page 24

  22 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. 2014 (v milionech Kč) Bod 2014 2013 Tržby 4 14 049 12 770 Náklady na prodané výrobky a zboží 16 -9 275 -8 093 Hrubý zisk 4 774 4 677 Odbytové náklady 16 -1 168 -1 124 Administrativní náklady 16 -799 -813 Ostatní provozní výnosy 19 137 175 Ostatní provozní náklady 20 -120 -134 Provozní zisk 2 824 2 781 Finanční výnosy 15 1 2 Finanční náklady 21 -4 0 Zisk před zdaněním 2 821 2 783 Daň z příjmů 22 -566 -556 Čistý zisk 2 255 2 227 Čistý zisk připadající na: Akcionáře Společnosti 2 254 2 226 Menšinový podíl 1 1 Ostatní úplný výsledek Kurzové rozdíly z přepočtu dceřiné společnosti -3 5 Úplný výsledek za rok celkem 2 252 2 232 Úplný výsledek za rok připadající na: Akcionáře Společnosti 2 251 2 231 Menšinový podíl 1 1 Zisk na akcii základní a zředěný (Kč/akcie) 23 821 811 Kurzové rozdíly z přepočtu dceřiné společnosti jsou následně reklasifikovatelné do zisku nebo ztráty. Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky


 • Page 25

  23 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2014 (in CZK million) Note 2014 2013 Revenues 4 14 049 12 770 Cost of goods sold 16 (9 275) (8 093) Gross profit 4 774 4 677 Distribution expenses 16 (1 168) (1 124) Administrative expenses 16 (799) (813) Other operating income 19 137 175 Other operating expense 20 (120) (134) Profit from operations 2 824 2 781 Financial income 15 1 2 Financial expense 21 (4) - Profit before income tax 2 821 2 783 Income tax expense 22 (566) (556) Net profit for the year 2 255 2 227 Attributable to: Owners of the parent 2 254 2 226 Non-controlling interest 1 1 Other comprehensive income Currency translation adjustments (3) 5 Total comprehensive income for the year 2 252 2 232 Attributable to: Owners of the parent 2 251 2 231 Non-controlling interest 1 1 Earnings per share basic and diluted (CZK/share) 23 821 811 The Currency translation adjustments will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met. The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements


 • Page 26

  24 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2014 (v milionech Kč) Vztahující se k vlastnímu kapitálu Kumulované Základní Emisní ážio a ostatní Zákonný kurzové Nerozdělený Menšinový Vlastní kapitál Bod kapitál příspěvky akcionářů rezervní fond rozdíly zisk podíl celkem Stav k 1. 1. 2013 2 745 2 386 551 1 2 512 1 8 196 Čistý zisk 23 0 0 0 0 2 226 1 2 227 Kurzové rozdíly z přepočtu dceřiné společnosti 0 0 0 5 0 0 5 Úplný výsledek za rok celkem 0 0 0 5 2 226 1 2 232 Transakce s vlastníky Rozdělení zisku 24 0 0 0 0 -2 471 -1 -2 472 Zaměstnanecké akcie 0 11 0 0 0 0 11 Nevybrané dividendy 0 0 0 0 3 0 3 Stav k 31. 12. 2013 2 745 2 397 551 6 2 270 1 7 970 Čistý zisk 23 0 0 0 0 2 254 1 2 255 Kurzové rozdíly z přepočtu dceřiné společnosti 0 0 0 -3 0 0 -3 Úplný výsledek za rok celkem 0 0 0 -3 2 254 1 2 252 Transakce s vlastníky Rozdělení zisku 24 0 0 0 0 -2 416 -1 -2 417 Zrušení zákonného rezervního fondu 0 0 -549 0 549 0 0 Zaměstnanecké akcie 0 6 0 0 0 0 6 Stav k 31. 12. 2014 2 745 2 403 2 3 2 657 1 7 811 Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky


 • Page 27

  25 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended December 31, 2014 (in CZK million) Attributable to equity holders of the Company Share premium and Cumulative Non- Registered other shareholders’ Statutory translation Retained controlling Note capital contributions reserve fund adjustments earnings interest Total equity Balance as at January 1, 2013 2 745 2 386 551 1 2 512 1 8 196 Net profit for the year 23 - - - - 2 226 1 2 227 Currency translation adjustments - - - 5 - - 5 Total comprehensive income for the year - - - 5 2 226 1 2 232 Transactions with owners Profit distribution 24 - - - - (2 471) (1) (2 472) Share based payments - 11 - - - - 11 Forfeited dividends - - - - 3 - 3 Balance as at December 31, 2013 2 745 2 397 551 6 2 270 1 7 970 Net profit for the year 23 - - - - 2 254 1 2 255 Currency translation adjustments - - - (3) - - (3) Total comprehensive income for the year - - - (3) 2 254 1 2 252 Transactions with owners Profit distribution 24 - - - - (2 416) (1) (2 417) Cancellation of Statutory reserve fund - - (549) - 549 - - Share based payments - 6 - - - - 6 Balance as at December 31, 2014 2 745 2 403 2 3 2 657 1 7 811 The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements


 • Page 28

  26 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Konsolidovaný výkaz peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 (v milionech Kč) Bod 2014 2013 Peněžní toky z provozní činnosti Zisk před zdaněním 2 821 2 783 Odpisy dlouhodobých aktiv včetně nehmotného majetku 16 544 454 Čisté úrokové náklady / (výnosy) 3 -2 Zisk z prodeje pozemků, budov a zařízení -9 -4 Změna stavu rezerv 6 4 Ostatní nepeněžní úpravy – čisté -6 -10 Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 3 359 3 225 Změna stavu: Obchodních a ostatních finančních pohledávek a ostatních nefinančních aktiv 7 095 -3 566 Obchodních a ostatních finančních závazků a ostatních nefinančních závazků -9 383 4 358 Zásob 1 792 -345 Peněžní toky z provozu 2 863 3 672 Zaplacené úroky -4 0 Zaplacená daň z příjmů -569 -546 Čisté peněžní toky z provozní činnosti 2 290 3 126 Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje na pořízení pozemků, budov a zařízení 5 -587 -677 Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení 16 9 Výdaje na pořízení nehmotných aktiv -1 -2 Přijaté úroky 1 2 Čisté peněžní toky z investiční činnosti -571 -668 Peněžní toky z financování Vyplacené dividendy akcionářům Společnosti 24 -2 416 -2 471 Vyplacené dividendy vlastníkovi menšinového podílu 24 -1 -1 Čistý peněžní tok z financování -2 417 -2 472 Čisté snížení peněžních prostředků -698 -14 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku 5 218 5 207 Dopad změny směnných kurzů na zůstatky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených v cizích měnách 4 25 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 9 4 524 5 218 Příloha tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky


 • Page 29

  27 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Consolidated Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2014 (in CZK million) Note 2014 2013 Cash flow from operating activities Profit before tax 2 821 2 783 Depreciation and amortisation expense, including intangibles 16 544 454 Net interest expense / (income) 3 (2) Gain on disposal of PP&E (9) (4) Change in provisions 6 4 Other non-cash transactions, net (6) (10) Operating cash flows before working capital changes 3 359 3 225 Changes in: Trade and other financial receivables and other non-financial assets 7 095 (3 566) Trade and other financial liabilities and other non-financial liabilities (9 383) 4 358 Inventories 1 792 (345) Cash generated from operations 2 863 3 672 Interest paid (4) - Income tax paid (569) (546) Net cash generated from operating activities 2 290 3 126 Cash flow from investing activities Purchase of PP&E 5 (587) (677) Proceeds from sale of PP&E 16 9 Purchase of intangible assets (1) (2) Interest received 1 2 Net cash used by investing activities (571) (668) Cash flow from financing activities Dividends paid to owners of the parent 24 (2 416) (2 471) Dividends paid to Non-controlling interest 24 (1) (1) Net cash used by financing activities (2 417) (2 472) Net decrease in cash and cash equivalents (698) (14) Cash and cash equivalents as at the beginning of the year 5 218 5 207 Effects of exchange rate changes on the balance of cash and cash equivalents held in foreign currencies 4 25 Cash and cash equivalents as at the end of the year 9 4 524 5 218 The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements


 • Page 30

  28 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok končící 31. 12. 2014 Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2014 1. OBECNÉ ÚDAJE 1. GENERAL INFORMATION 1.1 Popis Skupiny 1.1 Group description Philip Morris ČR a.s. („Společnost“) a její dceřiná společnost Philip Morris Philip Morris ČR a.s. (the “Company”) and its subsidiary Philip Morris Slovakia s.r.o. („Dceřiná společnost“), (souhrnně jen „Skupina”), se Slovakia s.r.o. (the “Subsidiary”) (together the “Group”) produces, zabývají zejména výrobou, prodejem, distribucí a marketingem tabákových sells, distributes and markets tobacco products. The Company has výrobků. Společnost vlastní 99% podíl ve společnosti Philip Morris a 99% interest in Philip Morris Slovakia s.r.o. Slovakia s.r.o. Philip Morris ČR a.s. is a joint-stock company registered in the Philip Morris ČR a.s. je akciová společnost registrovaná v České republice. Czech Republic. The Company was incorporated on March 28, 1991 Do obchodního rejstříku byla Společnost zapsána 28. 3. 1991 a její and its registered address is Kutná Hora, Vítězná 1, Czech Republic. registrované sídlo je v Kutné Hoře, Vítězná 1, Česká republika. Vedení Its headquarters is in Prague and its manufacturing facility is in Kutná Hora. Společnosti sídlí v Praze a výrobní závod se nachází v Kutné Hoře. Philip Morris ČR a.s. is an affiliate of Philip Morris International Inc. (“PMI”). Philip Morris ČR a.s. je společností ve skupině Philip Morris As at December 31, 2014, Philip Morris International Inc. is the ultimate International Inc. („PMI“). K 31. 12. 2014 byla Philip Morris controlling party of the Group. International Inc. vrcholovou ovládající společností Skupiny. As at December 31, 2014, the only entity holding more than 20% of the K 31. 12. 2014 byl jediným subjektem vlastnícím více než 20% podíl registered capital of the Group was Philip Morris Holland Holdings B.V. na základním kapitálu Skupiny Philip Morris Holland Holdings B.V. (the “Parent company”), which held 77.6% of the registered capital. („Mateřská společnost“) vlastnící 77,6 % základního kapitálu. By the decision of the general meeting of shareholders on April 25, 2014 Rozhodnutím valné hromady akcionářů dne 25. dubna 2014 v souvislosti and in connection with the subjection of the Company to the Business s podřízením se zákonu o obchodních korporacích se snížil počet členů Corporations Act as a whole, the number of members of the Company’s představenstva Společnosti na pět a počet členů dozorčí rady Společnosti Board of Directors was reduced to five and the number of members of na čtyři. the Company’s Supervisory Board was reduced to four. Jako členové představenstva a dozorčí rady Společnosti byly v obchodním The following individuals were recorded as members of the Board of rejstříku k 31. 12. 2014 zapsány následující osoby: Directors and Supervisory Board in the Commercial Register as at December 31, 2014: Představenstvo András Tövisi – předseda Igor Potočár Board of Directors Andreas Gronemann Martin Hlaváček András Tövisi – Chairman Igor Potočár Stanislava Juríková Andreas Gronemann Martin Hlaváček Stanislava Juríková Dozorčí rada Johannes Franciscus Gerardus Vroemen Vasileios Nomikos Supervisory Board – předseda Johannes Franciscus Gerardus Vroemen Vasileios Nomikos nahradil Daniela Fahrnyho k 18. 8. 2014 – Chairman Alena Zemplinerová Petr Bubeníček Replaced Daniel Fahrny as of August 18, 2014 Alena Zemplinerová Petr Bubeníček Jako členové představenstva a dozorčí rady Společnosti byly v obchodním rejstříku k 31. 12. 2013 zapsány následující osoby: The following individuals were recorded as members of the Board of Directors and Supervisory Board in the Commercial Register as at Představenstvo December 31, 2013: András Tövisi – předseda Richard Nič Andreas Gronemann Igor Potočár Board of Directors Stanislava Juríková Martin Hlaváček András Tövisi – Chairman Richard Nič Andreas Gronemann Igor Potočár Dozorčí rada Stanislava Juríková Martin Hlaváček Daniel Fahrny – předseda Paul Maas Vasileios Nomikos Petr Bubeníček Supervisory Board Alena Zemplinerová Robert Plechatý Daniel Fahrny – Chairman Paul Maas Vasileios Nomikos Petr Bubeníček Alena Zemplinerová Robert Plechatý


 • Page 31

  29 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Akcie Společnosti jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. The Company has its primary listing on the Prague Stock Exchange, Burza cenných papírů Praha, a.s. Tato konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem ke zveřejnění dne 23. 3. 2015. These consolidated financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on March 23, 2015. 2. SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD 1.2 Translation note This annual report and the consolidated financial statements have been 2.1 Základní zásady sestavení konsolidované účetní prepared in Czech and in English. In all matters of interpretation of závěrky information, views or opinions, the Czech version of these consolidated Tato konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními financial statements takes precedence over the English version. standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií („IFRS“). Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena na principu historických 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING pořizovacích cen, s výjimkou finančních derivátů, které jsou prvotně POLICIES vykázány v reálné hodnotě a následně přeceňovány v souladu s IAS 39, jak je dále popsáno v základních zásadách sestavení konsolidované účetní 2.1 Basis of preparation of consolidated financial závěrky. statements These consolidated financial statements have been prepared in Sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by uplatňování určitých zásadních účetních odhadů. Vyžaduje rovněž, aby the European Union (“IFRS”). vedení využívalo svůj úsudek v procesu aplikace účetních pravidel Skupiny. Skupina činí odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Z toho The consolidated financial statements have been prepared under the vznikající účetní odhady ze samé povahy své definice pouze zřídkakdy historical cost convention except for financial instruments, which are initially odpovídají příslušným skutečným výsledkům. recognised at fair value and subsequently measured in accordance with IAS 39 as disclosed in the accounting policies below. Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena na základě požadavků vykazování a oceňování stanovených IFRS a výklady IFRIC v rozsahu, The preparation of consolidated financial statements in accordance with v jakém byly přijaty Evropskou komisí v době sestavení této konsolidované IFRS requires the use of certain critical accounting estimates. It also účetní závěrky. Základní účetní pravidla použitá při sestavení konsolidované requires management to exercise judgment in the process of applying the účetní závěrky jsou popsána níže. Tato pravidla byla aplikována na všechna Group’s accounting policies. The Group is responsible for estimates and období obsažená v této konsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno assumption relating to the future. The resulting accounting estimates will, jinak. by definition, seldom equal the related actual results. 2.2 Změny v účetních zásadách a směrnicích The consolidated financial statements have been prepared based on the recognition and measurement requirements of IFRS standards and a) Nové standardy, novely, interpretace a zdokonalení IFRIC interpretations issued and effective, to the extent that they have existujících standardů platné pro účetní období been endorsed by the European Commission by the time of preparing this počínající 1. 1. 2014 report. The principal accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements are set out below. These policies have Žádné ze standardů, novel, interpretací a zdokonalení existujících been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated. standardů platných pro účetní období počínající 1. 1. 2014 nemají významný dopad na samostatnou účetní závěrku Skupiny. 2.2 Changes in accounting policies and procedures a) New standards, amendments, interpretations and improvements to existing standards mandatory for accounting periods beginning on or after January 1, 2014 There are no new standards, amendments, interpretations and improvements to existing standards that are effective for accounting periods beginning on January 1, 2014 which have a material impact on the consolidated financial statements of the Group.


 • Page 32

  30 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements b) Nové standardy, novely a interpretace existujících b) New standards, amendments and interpretations standardů, které nenabyly účinnosti pro účetní období to existing standards published not yet effective počínající 1. 1. 2014 for accounting periods beginning on or after January 1, 2014 Standardy, novely a interpretace existujících standardů, pro které má Skupina náplň, ale předčasně je neaplikovala: The following standards, amendments and interpretations to existing standards will be relevant for the Group but have not been early adopted • IFRS 9 – Finanční nástroje (standard zatím nebyl přijat Evropskou unií, by the Group: podle IASB je účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2018 nebo později). Nový standard IFRS 9 by měl nahradit části standardu IAS 39 • IFRS 9 – Financial instruments (the standard has not yet been endorsed související s klasifikací a oceňováním finančních aktiv a mění také by the European Union and per IASB it is effective for annual periods některé z požadavků na zveřejnění dle IFRS 7. IFRS 9 rozděluje veškerá beginning on or after January 1, 2018). IFRS 9 replaces those parts of finanční aktiva, která v současné době spadají do rozsahu standardu IAS 39 relating to the classification and measurement of financial assets IAS 39, do tří skupin – na aktiva následně oceněná zůstatkovou and changes also some disclosure requirements as set out by IFRS 7. hodnotou zjištěnou metodou efektivní úrokové sazby, aktiva následně Per IFRS 9, all financial assets, currently within scope of IAS 39, are oceněná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku a aktiva required to be classified into three measurement categories – assets následně oceněná reálnou hodnotou do výsledku hospodaření. subsequently carried at amortized costs using effective interest rate Účinky změn vlastního úvěrového rizika finančních závazků oceněných method, assets subsequently measured at fair value through other v reálné hodnotě, jejíž změna je vykázána ve výkazu zisku a ztráty, comprehensive income and assets subsequently measured at fair musí být vykázány v ostatním úplném výsledku. Nový IFRS 9 obsahuje value through profit or loss. Effects of changes in own credit risk of progresivnější model snížení hodnoty odrážející i očekávané úvěrové financial liabilities designated at fair value through profit or loss must be ztráty v porovnání s modelem vzniklé ztráty dle IAS 39. Požadavky presented in other comprehensive income. New IFRS 9 has introduced zajišťovacího účetnictví byly upraveny tak, aby zabezpečily lepší more progressive loss impairment model that will require more timely propojení s řízením rizika. Byla zavedena možnost zvolit si aplikaci recognition of expected credit losses compared to incurred loss model IFRS 9, nebo IAS 39 na všechny zajišťovací vztahy. under IAS 39. Hedge accounting requirements were amended to align • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky (standard zatím nebyl přijat accounting more closely with risk management. An accounting policy Evropskou unií, podle IASB je účinný pro účetní období začínající choice was introduced between IFRS 9 and IAS 39 requirements for all 1. 1. 2017 nebo později). IFRS 15 zavádí nový základní princip a to, že hedges. výnosy jsou uznány ve výši ceny transakce, pokud jsou převedeny zboží • IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (the standard nebo služby na zákazníka. Zboží nebo služby jsou převedeny, pokud has not yet been endorsed by the European Union and per IASB it is nad nimi získá zákazník kontrolu. Jakákoliv ve smlouvě neoddělená effective for annual periods beginning on or after January 1, 2017). plnění zboží a služeb, která mají odlišnou povahu, musí být vykázána IFRS 15 introduces the new core principle that revenue must be samostatně a veškeré slevy a rabaty ze smluvní ceny transakce recognised when the goods or services are transferred to the customer, jsou obecně alokovány na jednotlivá plnění. Variabilní protiplnění se at the transaction price. The goods or services are transferred when do ceny transakce zahrnuje v takové částce, aby bylo eliminováno the customer obtains control of these. Any bundled goods or services významné riziko „podstatného odúčtování výnosů“ v budoucnu. Náklady that are distinct must be separately recognised, and any discounts na zajištění smlouvy se zákazníky musí být kapitalizovány a umořovány or rebates on the contract price must generally be allocated to the po dobu, kdy jsou spotřebovávány výhody plynoucí ze smlouvy. separate elements. Variable consideration should be involved into • IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (dodatek zatím nebyl transaction price at such amount to avoid significant risk of considerable přijat Evropskou unií, podle IASB je účinný pro účetní období začínající revenue reversal in the future. Costs incurred to secure contracts with 1. 1. 2016 nebo později). Dodatek vysvětluje koncept významnosti customers have to be capitalised and amortised over the period when a dále upřesňuje, že není nutné uvádět specifická zveřejnění, která the benefits of the contract are consumed. nemají významný dopad, přestože IFRS obsahuje výčet specifických • IAS 1 – Presentation of Financial Statements (the amendment has not zveřejnění nebo je IFRS považují za minimální zveřejnění. Standard yet been adopted by the European Union and per IASB it is effective for dále nově upravuje dílčí součty ve finančních výkazech. Dílčí součty by annual periods beginning on or after January 1, 2016). The Standard měly obsahovat pouze součty a) částek, které jsou vykázané a oceněné was amended to clarify the concept of materiality and explains that v souladu s IFRS, b) součty by měly být zobrazeny a pojmenovány tak, an entity need not provide a specific disclosure required by an IFRS aby řádky, které tvoří dílčí součet, byly zřejmé a srozumitelné, c) součty if the information resulting from that disclosure is not material, even jsou konzistentní mezi obdobími a d) součty nejsou zobrazeny výrazněji if the IFRS contains a list of specific requirements or describes them než dílčí součty a celkové součty požadované IFRS standardy. as minimum requirements. The Standard also provides new guidance • IFRIC 21 – Odvody (účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2015 nebo on subtotals in financial statements, in particular, such subtotals (a) později). Nová interpretace stanoví pravidla pro vykázání závazku z titulu should be comprised of line items made up of amounts recognised and odvodu poplatku, který vyplývá z příslušné legislativy s výjimkou odvodů measured in accordance with IFRS; (b) be presented and labelled in daně z příjmů. Interpretace definuje okamžik, kdy má být závazek uznán a manner that makes the line items that constitute the subtotal clear and (vykázán) a událost zakládající závazek. understandable; (c) be consistent from period to period; and (d) not be displayed with more prominence than the subtotals and totals required by IFRS standards. • IFRIC 21 – Levies (effective for annual periods beginning on or after January 1, 2015). The interpretation clarifies the accounting for an obligation to pay a levy, identified by the legislation and which is not income tax. The interpretation defines the point when the liability should be recognized and the obligating event that gives rise to a liability.


 • Page 33

  31 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Standardy, novely a interpretace existujících standardů, pro které nemá The following standards, amendments and interpretations to existing Skupina náplň, anebo jejich dopad nebude významný: standards which will not be relevant for the Group or are not expected to have a significant impact on the Group’s operations: • IAS 19 – Plány definovaných požitků: Příspěvky zaměstnanců (účinný pro účetní období začínající 1. 2. 2015 nebo později). • IAS 19 – Defined Benefit Plans: Employee Contributions (effective for annual periods beginning on or after February 1, 2015). Standardy, novely a interpretace existujících standardů, dosud neschválené pro použití v Evropské unii, pro které nemá Skupina náplň, The following standards, amendments and interpretations to existing anebo jejich dopad nebude významný: standards which will not be relevant for the Group or are not expected to have a significant impact on the Group’s operations and have not yet • IAS 16 a IAS 38 – Objasnění přijatelných metod pro odepisování (účinný been adopted by the European Union: pro účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později). • IAS 16 a IAS 41 – Plodící rostliny (účinný pro účetní období začínající • IAS 16 and IAS 38 – Clarification of Acceptable Methods of 1. 1. 2016 nebo později). Depreciation and Amortisation (effective for annual periods beginning • IAS 27 – Použití ekvivalenční metody v samostatné účetní závěrce on or after January 1, 2016). (účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později). • IAS 16 and IAS 41 – Bearer Plants (effective for annual periods • IFRS 10 a IAS 28 – Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho beginning on or after January 1, 2016). přidruženým či společným podnikem (účinný pro účetní období • IAS 27 – Equity Method in Separate Financial Statements (effective for začínající 1. 1. 2016 nebo později). annual periods beginning on or after January 1, 2016). • IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 – Investiční společnosti: Uplatnění výjimky • IFRS 10 and IAS 28 – Sale or Contribution of Assets between an z konsolidace (účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo Investor and its Associate or Joint Venture (effective for annual periods později). beginning on or after January 1, 2016). • IFRS 11 – Nabytí podílů ve společném podnikání (účinný pro účetní • IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 – Investment Entities: Applying the období začínající 1. 1. 2016 nebo později). Consolidation Exception (effective for annual periods beginning on or • IFRS 14 – Časové rozlišení zohledňující regulaci podle míry výnosnosti after January 1, 2016). (účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později). • IFRS 11 – Acquisitions of Interests in Joint Operations (effective for annual periods beginning on or after January 1, 2016). Zdokonalení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (cyklus • IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts (effective for annual periods 2010–2012 účinný pro účetní období začínající 1. 2. 2015 nebo později), beginning on or after January 1, 2016). pro která nemá Skupina náplň, anebo jejich dopad nebude významný: Improvements to International Financial Reporting Standards (cycle • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie: Definice rozhodných podmínek. 2010–2012, effective for annual periods beginning on or after • IFRS 3 – Podnikové kombinace: Podmíněná protiplnění. February 1, 2015) which will not be relevant for the Group or are not • IFRS 8 – Provozní segmenty: Agregace provozních segmentů. expected to have a significant impact on the Group’s operations: • IFRS 8 – Provozní segmenty: Sesouhlasení. • IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou: Krátkodobé pohledávky • IFRS 2 – Share-based Payment: Definition of vesting conditions. a závazky. • IFRS 3 – Business Combinations: Contingent considerations. • IAS 16, IAS 38 – Pozemky, budovy a zařízení a Nehmotná aktiva: • IFRS 8 – Operating Segments: Aggregation of operating segments. Metoda přecenění. • IFRS 8 – Operating Segments: Reconciliations. • IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran: Klíčoví členové vedení. • IFRS 13 – Fair Value Measurement: Short-term receivables and payables. Zdokonalení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví • IAS 16, IAS 38 – Property, Plant and Equipment and Intangible Assets: (cyklus 2011–2013 účinný pro účetní období začínající 1. 1. 2015 nebo Revaluation model. později), pro která nemá Skupina náplň, anebo jejich dopad nebude • IAS 24 – Related Party Disclosures: Key management personnel. významný: Improvements to International Financial Reporting Standards • IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví: (cycle 2011–2013, effective for annual periods beginning on or after Význam pojmu „standard v účinnosti“. January 1, 2015) which will not be relevant for the Group or are not • IFRS 3 – Podnikové kombinace: Rozsah výjimky pro společné podniky. expected to have a significant impact on the Group’s operations: • IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou: Rozsah působnosti (výjimka pro „portfolio“). • IFRS 1 – First-time adoption of International Financial Reporting • IAS 40 – Investice do nemovitostí: Upřesnění vztahu mezi IAS 40 Standards: “Current version of IFRSs”. a IFRS 3. • IFRS 3 – Business Combinations: Scope exceptions for joint ventures. • IFRS 13 – Fair Value Measurement: Scope (the “portfolio exception“). • IAS 40 – Investment Property: Clarification of the interrelationship between IAS 40 and IFRS 3.


 • Page 34

  32 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Zdokonalení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví Improvements to International Financial Reporting Standards (cyklus 2014 dosud neschválený pro použití v Evropské unii a podle IASB (cycle 2014, not yet adopted by the European Union and per IASB účinný pro účetní období počínající 1. 1. 2016 nebo později), pro která effective for annual periods beginning on or after January 1, 2016) nemá Skupina náplň, anebo jejich dopad nebude významný: which will not be relevant for the Group or are not expected to have a significant impact on the Group’s operations: • IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti: Změny v metodách vyřazení • IFRS 5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued • IFRS 7 – Finanční nástroje – zveřejňování: Servisní smlouvy Operations: Changes in methods of disposal • IFRS 7 – Finanční nástroje – zveřejňování: Použitelnost úprav standardu • IFRS 7 – Financial instruments - disclosure: Servicing contracts IFRS 7 týkajících se zveřejnění zápočtů na mezitímní účetní závěrky • IFRS 7 – Financial instruments - disclosure: Applicability of the • IAS 19 – Zaměstnanecké požitky: Diskontní sazba amendments to IFRS 7 on offsetting disclosures to condensed interim • IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví: Zveřejnění informací „na jiném financial statements. místě v mezitímní zprávě“ • IAS 19 – Employee benefits: Discount rate • IAS 34 – Interim Financial Reporting: Disclosure of information 2.3 Konsolidace “elsewhere in the interim financial report” Dceřiné společnosti, v nichž má Společnost přímo či nepřímo podíl s rozhodujícím vlivem nebo má nad nimi jiným způsobem kontrolu, jsou 2.3 Consolidation konsolidovány. Společnosti jsou konsolidovány ode dne, kdy nad nimi Subsidiary undertakings, which are those companies in which the Skupina získala kontrolu, a jsou vyloučeny z konsolidace k datu pozbytí této Company, directly or indirectly, has an interest of more than one half kontroly. of the voting rights or otherwise has power to exercise control over the operations, are consolidated. Subsidiaries are consolidated from the date Všechny transakce, zůstatky a nerealizované zisky a ztráty z transakcí mezi on which control is transferred to the Group and are no longer consolidated společnostmi ve Skupině byly eliminovány, pokud transakce neposkytla from the date when the Group ceases to have control. důvod snížení hodnoty převáděného aktiva. V případě potřeby byly účetní postupy Dceřiné společnosti upraveny tak, aby byl zajištěn soulad Intra-group transactions, balances and unrealised gains/losses on s postupy Společnosti. transactions between Group companies are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. 2.4 Vykazování podle segmentů The accounting policies for the subsidiary are changed, where necessary, Provozní segmenty jsou vykazovány v souladu s interními výkazy to ensure consistency with the policies adopted by the Company. poskytovanými subjektům s rozhodovací pravomocí. Jako subjekt s rozhodovací pravomocí, který je zodpovědný za alokaci zdrojů 2.4 Segment reporting a posuzování výkonnosti, byl identifikován management tým Skupiny Operating segments are reported in the manner consistent with the provádějící strategická rozhodnutí. internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and 2.5 Transakce v cizích měnách assessing performance of the operating segments, has been identified as the Group management team that makes strategic decisions. a) Funkční měna a měna vykazování Položky, které jsou součástí konsolidované účetní závěrky Skupiny, jsou 2.5 Foreign currency transactions oceňovány za použití měny primárního ekonomického prostředí, ve kterém každá společnost Skupiny působí („funkční měna”). Konsolidovaná účetní a) Functional and presentation currency závěrka je prezentována v českých korunách, které jsou pro Společnost jak Items included in the consolidated financial statements of the Group are měnou funkční, tak měnou vykazování. measured using the currency of the primary economic environment in which each entity of the Group operates (the “functional currency”). The b) Transakce a zůstatky consolidated financial statements are presented in Czech crowns, which is Transakce v cizí měně se přepočítávají do funkční měny na základě the Company’s functional and presentation currency. směnných kurzů platných k datům transakcí. Kurzové zisky a ztráty vyplývající z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků b) Transactions and balances vyjádřených v cizích měnách směnným kurzem platným ke konci účetního Foreign currency transactions are translated into the functional currency období se účtují do zisku nebo ztráty. using the exchange rate prevailing as at the date of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at the year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.


 • Page 35

  33 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements c) Dceřiná společnost c) Subsidiary Výsledky a finanční pozice Dceřiné společnosti, která má funkční The results and financial position of the Subsidiary that has a functional měnu odlišnou od měny vykazování, se převádějí na měnu vykazování currency different from the presentation currency are translated into the následujícím způsobem: presentation currency as follows: (i) aktiva a závazky jsou pro každý prezentovaný samostatný výkaz finanční (i) assets and liabilities for each separate statement of financial position pozice přepočítány směnným kurzem platným k rozvahovému dni; presented are translated at the exchange rate as at the closing date; (ii) výnosy a náklady jsou přepočítávány aritmetickým průměrem směnných (ii) income and expenses are translated at average exchange rates (unless kurzů (kromě případů, kdy tento průměr není přiměřenou přibližnou this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect hodnotou kumulativního efektu kurzů platných ke dni transakce, of the rates prevailing on the transaction dates, in which case income v takovém případě jsou výnosy a náklady přepočítávány kurzem ke dni and expenses are translated as at the dates of the transactions); transakce); (iii) all resulting exchange differences are recognised as a separate (iii) veškeré výsledné kurzové rozdíly jsou vykazovány jako samostatná component of other comprehensive income. složka ostatního úplného výsledku. 2.6 Property, plant and equipment 2.6 Pozemky, budovy a zařízení All property, plant and equipment is initially recorded at cost and, except Pozemky, budovy a zařízení jsou prvotně vykázány v pořizovací ceně a jsou for freehold land, is subsequently carried at cost less any accumulated s výjimkou pozemků odepisovány a vykazovány v zůstatkové hodnotě. depreciation and impairment losses. Freehold land is subsequently stated Zůstatková hodnota zahrnuje i případné snížení hodnoty aktiva. Pozemky at cost less any impairment charges. Cost includes expenditures that are jsou následně vykázány v pořizovací ceně snížené o částku vyjadřující directly attributable to the acquisition of the asset. případné snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje výdaje, které jsou přímo přiřaditelné k pořízení daného aktiva. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are included in the cost of Výpůjční náklady vztahující se přímo k pořízení, výstavbě nebo produkci that asset. Such borrowing costs are capitalised as part of the cost of the daného aktiva jsou zahrnuty do účetní hodnoty příslušného aktiva. Takové asset when it is probable that they will result in future economic benefits to výpůjční náklady jsou aktivovány do účetní hodnoty aktiva, jestliže je the Group and the costs can be measured reliably. pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou Skupina získá a pořizovací cena položky je spolehlivě měřitelná. Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset when it is probable that they will result in Následné výdaje jsou zahrnuty do zůstatkové hodnoty aktiva nebo jsou future economic benefits to the Group and the costs can be measured vykazovány jako samostatné aktivum, jestliže je pravděpodobné, že reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou Skupina získá during the financial year in which they are incurred. a pořizovací cena položky je spolehlivě měřitelná. Veškeré opravy a údržba jsou zaúčtovány do zisku nebo ztráty v rámci účetního období, ve kterém Property, plant and equipment, excluding freehold land, are depreciated vzniknou. from the time they are available for use, using the straight-line method. Nemovitosti, stroje a zařízení, s výjimkou pozemků, jsou odepisovány Estimated useful lives (in years) adopted in these consolidated financial rovnoměrně počínaje jejich uvedením do užívání. statements are as follows: Odhadované doby životnosti (v letech) použité v této konsolidované účetní Buildings and constructions 15–40 závěrce jsou následující: Machinery and equipment 8–15 IT equipment 3–5 Budovy a stavby 15–40 Vehicles 3–8 Stroje, přístroje a zařízení 8–15 Furniture and fixtures 5–10 Zařízení pro zpracování dat 3–5 Dopravní prostředky 3–8 Land is not depreciated. Inventář 5–10 The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if Pozemky nejsou odepisovány. appropriate, as at each balance sheet date. An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying Zůstatková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě amount is greater than its estimated recoverable amount (see Note 2.8). potřeby upravena ke každému rozvahovému dni. V případě, že je účetní hodnota aktiva vyšší, než je jeho realizovatelná hodnota, sníží se Property, plant and equipment that is retired, or otherwise disposed of, is účetní hodnota tohoto aktiva okamžitě na jeho realizovatelnou hodnotu eliminated from the consolidated statement of financial position, along with (viz bod 2.8). the corresponding accumulated depreciation. Any gain or loss arising from retirement or disposal is included in net operating income. Pozemky, budovy a zařízení, které se již nepoužívají nebo jsou z jiných důvodů vyřazeny, se z konsolidovaného výkazu finanční pozice vyřadí spolu s oprávkami vztahujícími se k příslušnému aktivu. Veškeré výnosy či ztráty vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou účtovány do výsledku z běžné činnosti.


 • Page 36

  34 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements 2.7 Dlouhodobý nehmotný majetek 2.7 Intangible assets Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje programové vybavení počítačů. Intangible assets include computer software. Acquired computer software Licence pořízené k počítačovému softwaru jsou aktivovány na základě licenses are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and výdajů vynaložených na pořízení konkrétního softwaru a jeho uvedení bring the specific software to use. These costs are amortised over their do používání. Tyto náklady jsou odepisovány po dobu jejich předpokládané estimated useful life (three to five years). životnosti (tři až pět let). Costs associated with developing or maintaining computer software Výdaje spojené s vývojem nebo údržbou počítačových softwarových programs are recognised as an expense as incurred. Costs that are directly programů jsou vykázány jako náklady v okamžiku jejich vynaložení. associated with the production of identifiable and unique software products Výdaje, které přímo souvisejí s vytvořením přesně definovaných controlled by the Group, and that will probably generate economic benefits a jedinečných softwarových produktů a jsou kontrolované Skupinou, exceeding costs for more than one year, are recognised as intangible které pravděpodobně přinesou budoucí ekonomický prospěch převyšující assets. Direct costs include the costs of employees involved in software pořizovací náklady po dobu delší než jeden rok, se vykazují jako nehmotná development and an appropriate portion of relevant overheads. aktiva. Přímé náklady zahrnují osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji softwaru a odpovídající podíl příslušné režie. Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives (three to five years). Náklady na vývoj počítačového softwaru uznané jako aktiva se odepisují po dobu jejich předpokládané životnosti (tři až pět let). 2.8 Impairment of assets Property, plant and equipment and other non-financial assets, including 2.8 Snížení hodnoty aktiv intangible assets, are reviewed for impairment losses whenever events or Pozemky, budovy a zařízení a ostatní nefinanční aktiva, včetně nehmotných changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be aktiv, jsou posuzovány z hlediska snížení hodnoty, kdykoli určité události recoverable. nebo změny okolností naznačují, že jejich účetní hodnota nemusí být realizovatelná. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována ve výši částky, o kterou účetní an asset’s net selling price and value in use. For the purposes of assessing hodnota aktiva převyšuje jeho realizovatelnou hodnotu. Realizovatelná impairment, assets are grouped at the lowest level, for which there are hodnota představuje reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje nebo separately identifiable cash inflows (cash-generating units). hodnotu z užívání, je-li vyšší. Za účelem posouzení snížení hodnoty jsou aktiva sdružována na nejnižších úrovních, pro které existují samostatně 2.9 Inventories identifikovatelné peněžní toky (penězotvorné jednotky). Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Costs of inventories include the purchase price and related costs of acquisition 2.9 Zásoby (transport, customs duties, etc.). The value of work-in-progress and Zásoby se vykazují v pořizovacích cenách nebo v čisté realizovatelné finished goods includes direct material costs and allocated overhead hodnotě, je-li nižší. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší costs. Overhead costs include labour, depreciation, power and heating, náklady spojené s pořízením zásob (doprava, clo apod.). Hodnota repair and maintenance and other related costs. The carrying amount of nedokončené výroby a hotových výrobků zahrnuje přímé materiálové work-in-progress, merchandise and finished goods is determined on the náklady a výrobní režii. Výrobní režie zahrnuje především mzdy, odpisy, basis of FIFO. The carrying amount of tobacco, operating supplies and spotřebu energií, náklady na opravy a udržování apod. Ocenění spare parts is determined on the basis of weighted average cost. nedokončené výroby, výrobků a zboží je na základě metody FIFO. Tabák, provozní zásoby a náhradní díly jsou oceněny v průměrných cenách. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses. Čistá realizovatelná hodnota se rovná odhadnuté prodejní ceně v běžném podnikání snížené o odhadované variabilní náklady nutné k realizaci 2.10 Loans and Receivables prodeje. Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They 2.10 Půjčky a pohledávky are included in current assets, except for those with maturities greater Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo than 12 months after the balance sheet date. These are classified as přepokládanými platbami, která nejsou kótována na aktivním trhu. Jsou non-current assets. Loans and receivables are classified as trade and other zahrnuta do krátkodobých aktiv, s výjimkou dob splatnosti delších než receivables in the consolidated statement of financial position. 12 měsíců po rozvahovém dni. Ta jsou klasifikována jako dlouhodobá aktiva. Půjčky a pohledávky jsou zahrnuty v konsolidovaném výkazu Trade receivables are recognised initially at fair values and subsequently finanční pozice v obchodních a ostatních finančních pohledávkách. measured at amortised costs using the effective interest method, less a provision for impairment. Such a provision for impairment of domestic Obchodní pohledávky se prvotně vykazují v reálné hodnotě a následně and foreign third party trade receivables is established if there is jsou oceňovány zůstatkovou hodnotou na základě metody efektivní úrokové objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts sazby po odečtení opravné položky na snížení hodnoty. Opravná položka due according to the original terms of receivables. Significant financial na snížení hodnoty obchodních pohledávek za domácími a zahraničními difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy odběrateli mimo skupinu PMI se vytváří tehdy, jestliže existují objektivní and default or there is delinquency in payments (in the case of trade důkazy o tom, že Skupina nebude schopna inkasovat veškeré dlužné receivables from third parties more than 14–30 days overdue based on částky podle původně sjednaných podmínek. Významné finanční těžkosti individual assessment of the debtor) are considered indicators that the odběratele, pravděpodobnost, že dlužník vstoupí do konkurzu, nedodržení trade receivable is impaired. The amount of the impairment loss is the splatnosti nebo prodlení ve splatnosti závazku (u pohledávek z obchodních difference between the carrying amount and the recoverable amount, being vztahů vůči třetím stranám od 14 do 30 dní v závislosti na individuálním the present value of estimated future cash flows discounted at the original


 • Page 37

  35 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements posouzení situace dlužníka) jsou indikátory, že obchodní pohledávky effective interest rate. The amount of the impairment loss is recognised in jsou znehodnoceny. Výše opravné položky je rozdíl mezi účetní hodnotou profit or loss. Receivables from PMI entities do not represent collection aktiva a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních risk. toků diskontovaných původní efektivní úrokovou sazbou. Tvorba této ztráty z opravné položky je zaúčtována do zisku nebo ztráty. Pohledávky 2.11 Excise tax za společnostmi skupiny PMI nejsou považovány za pochybné. Excise tax on purchased fiscal stamps is initially recognised in the category “Other non-financial assets” and a corresponding liability is 2.11 Spotřební daň recognised in the category “Other tax liabilities”. The asset is derecognised Spotřební daň obsažená v hodnotě nakoupených kolků je primárně and reclassified to trade receivables upon sale of finished goods and vykázána v kategorii „Ostatní nefinanční aktiva“ a odpovídající závazek merchandise subject to excise tax. Correspondingly, inventories and cost v kategorii „Ostatní daňové závazky”. Aktivum zaniká a stává se součástí of goods sold do not include excise tax. obchodních pohledávek v okamžiku prodeje hotových výrobků a zboží, které jsou předmětem spotřební daně. Konzistentně s tímto účtováním Excise tax in the Czech Republic has certain characteristics of sales tax nezahrnují zásoby a náklady na prodané výrobky a zboží spotřební daň. while certain aspects of the taxation system are more of a production tax nature. Management has analysed all the features of the excise tax system Spotřební daň má určité charakteristiky daně z prodeje, zatímco určité in the Czech Republic and came to the conclusion that the characteristics aspekty daňového systému v České republice jsou spíše povahy daně of the sale tax prevail. As a result the excise tax is excluded from revenues výrobní. Vedení analyzovalo všechny znaky systému spotřební daně and operating expenses in the Group’s consolidated statement of v České republice a dospělo k závěru, že vlastnosti daně z prodeje comprehensive income. převažují. Z tohoto důvodu není spotřební daň vykázána v tržbách a provozních nákladech v konsolidovaném výkazu úplného výsledku 2.12 Cash and cash equivalents Skupiny. Cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held on call with banks, other short-term highly liquid investments with original 2.12 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty maturities of three months and less, bank overdrafts or other on-demand Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují finanční hotovost, payable liabilities. Bank overdrafts and other on-demand payable liabilities inkasovatelné bankovní vklady, ostatní vysoce likvidní krátkodobé are shown on the consolidated statement of financial position within investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně, debetní zůstatky Borrowings in current liabilities. na bankovních účtech (kontokorentní účty) nebo jiné půjčky splatné na požádání. V konsolidovaném výkazu finanční pozice jsou debetní 2.13 Trade Payables zůstatky na bankovních účtech (kontokorentní účty) a jiné půjčky splatné Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently na požádání vykázány v položce „Přijaté půjčky“ v krátkodobých závazcích. measured at amortised cost using the effective interest method. 2.13 Obchodní závazky 2.14 Deferred income tax Obchodní závazky se prvotně vykazují v reálné hodnotě a následně jsou Deferred income taxation is calculated using the liability method applied oceňovány zůstatkovou hodnotou na základě metody efektivní úrokové to all temporary differences arising between the tax base of assets sazby. and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, if the deferred income tax arises from initial 2.14 Odložená daň z příjmů recognition of an asset or liability in a transaction other than a business Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné combination that at the time of the transaction affects neither the na všechny přechodné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou aktiv accounting nor taxable profit nor loss, it is not accounted for. Deferred a závazků a jejich účetní hodnotou vykazovanou v konsolidované účetní income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted závěrce. Pokud ovšem odložená daň vyplývá z výchozího zachycení or substantially enacted by the balance sheet date and are expected to aktiva nebo závazku z transakcí jiných, než je podniková kombinace, které apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred v době vzniku nemají dopad ani na účetní ani na daňový zisk nebo ztrátu, income tax liability is settled. Changes in deferred tax resulting from the pak se o ní neúčtuje. Odložená daň z příjmů se stanoví za použití daňové changes in tax rates are recognised in the period in which the changes are sazby (a daňových zákonů), které byly schváleny nebo je proces jejich enacted or substantially enacted. schvalování v podstatě dokončen a o kterých se předpokládá, že budou účinné v období, ve kterém bude příslušná daňová pohledávka realizována Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable nebo závazek odložené daně z příjmů vyrovnán. Změny v odložené dani that future taxable profit will be available against which the temporary vyplývající ze změn daňových sazeb jsou vykázány v období, ve kterém jsou differences can be utilised. změny uzákoněny nebo uzákoněny z větší části. Deferred tax is charged or credited to profit or loss, except when it relates Odložené daňové pohledávky se vykazují v rozsahu, v němž je to items charged or credited to other comprehensive income, in which case pravděpodobné, že bude v budoucnosti dosaženo zdanitelného zisku, který the deferred tax also affects other comprehensive income. umožní uplatnění těchto přechodných rozdílů. Odložená daň je zaúčtována do zisku nebo ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným do ostatního úplného výsledku. V takových případech je také účtována do ostatního úplného výsledku.


 • Page 38

  36 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements 2.15 Zaměstnanecké požitky 2.15 Employee benefits a) Důchodové pojištění a penzijní připojištění a) Pension obligations Skupina hradí pravidelné odvody do státního rozpočtu k financování Contributions are made to the Government’s retirement benefit and státního důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti unemployment schemes at the statutory rates applicable during the v sazbách platných pro dané období z vyplacených hrubých mezd. year and are based on gross salary payments. The Group has no further Nad rámec těchto zákonných odvodů nejsou vyžadovány od Skupiny payment obligations once the contributions have been paid. The expense žádné jiné dodatečné odvody. Náklady související s odvody jsou zúčtovány for the contributions is charged to profit or loss in the same period as the do zisku nebo ztráty ve stejném období jako výplata mezd a platů, ke kterým related salary expense. se vztahují. The Group also makes contributions to defined contribution schemes Skupina také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění formou operated by external pension companies. These contributions are charged plateb nezávislým penzijním fondům v rámci platného příspěvkově to profit or loss in the year to which the contributions relate. The Group has definovaného penzijního plánu. Tyto náklady jsou účtovány do zisku nebo no further payment obligations once the contributions have been paid. ztráty v roce, se kterým časově souvisejí. Nad rámec těchto zákonných odvodů nejsou vyžadovány od Skupiny žádné jiné dodatečné odvody. b) Redundancy and termination benefits Redundancy and termination benefits are payable when employment is b) Odstupné a požitky při předčasném ukončení terminated before the normal retirement or contract expiry date. The Group pracovního poměru recognises redundancy and termination benefits when it is demonstrably Odstupné a požitky při předčasném ukončení pracovního poměru se committed to terminating the employment of current employees according vyplácejí v případě, že je pracovní poměr ukončen před normálním to a detailed formal plan without the possibility of withdrawal. odchodem do důchodu nebo před uplynutím pracovní smlouvy. Skupina vykazuje požitky z předčasného ukončení pracovního poměru, pokud je c) Share-based payments zavázána k ukončení pracovního poměru vybraných zaměstnanců v souladu PMI runs certain compensation plans for management of all se schváleným detailním plánem bez reálné možnosti od tohoto plánu PMI companies. The plans relate to the stock of PMI. These plans are odstoupit. equity settled share-based payment transactions. There are Performance Incentive Plans in place under which eligible employees receive deferred c) Úhrady vázané na akcie stock awards representing long-term equity compensation that delivers PMI poskytuje určité plány úhrad vázaných na akcie pro vedoucí shares of PMI after a three-year service period (the vesting period). The zaměstnance všech společností v rámci skupiny PMI. Tyto plány se vztahují compensation cost for deferred stock awards is determined by using fair k akciím společnosti PMI. Tyto plány představují úhrady vázané na akcie value of the equity instruments awarded as at the grant date. Compensation vypořádané kapitálovými nástroji. Na základě pravidel stanovených cost is recognised over the vesting period on a straight-line basis as „Performance Incentive Plans“ je vybraným zaměstnancům poskytována a charge to the employee benefits expense with a corresponding entry in dlouhodobá odměna v podobě nároku na akcie PMI, které by jim měly equity. Amounts recognised as compensation expense in 2014 and 2013 být v budoucnosti přiděleny. K realizaci nároku a nabytí akcií zaměstnanci were immaterial. dochází po uplynutí zaměstnaneckého poměru tří let od data poskytnutí nároku (rozhodné období). Hodnota nákladů služeb zaměstnanců 2.16 Provisions vykázaných jako protihodnota za přidělené nároky na akcie je určena Provisions are recognised when: the Group has a present legal or na základě reálné hodnoty nároků k datu poskytnutí. Náklady jsou do zisku constructive obligation as a result of past events; it is more likely than not nebo ztráty (náklady na zaměstnance a zaměstnanecké požitky a služby) that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the zúčtovány rovnoměrně během rozhodného období se souvztažným zápisem amount can be reliably estimated. Provisions are not recognised for future do vlastního kapitálu. Hodnota nákladů vykázaných jako protihodnota operating losses. za přidělené nároky v letech 2014 a 2013 byla nevýznamná. Provisions are measured at the present value of the best estimate of the 2.16 Rezervy expenditure required to settle the present obligation as at the balance sheet Skupina tvoří rezervy, pokud má současný právní nebo mimosmluvní date. závazek, který je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že k vypořádání tohoto závazku bude nezbytné odčerpání prostředků, a může 2.17 Revenue and expense recognition být proveden spolehlivý odhad výše závazku. Rezervy se nevytvářejí Revenue comprises the fair value of the consideration received or na budoucí provozní ztráty. receivable for the sale of goods and services, net of value-added tax, excise tax, rebates and discounts. Revenues and expenses are recognised Rezervy jsou oceněny v současné hodnotě nejlepšího odhadu výdajů as follows: potřebných k vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. 2.17 Vykazování výnosů a nákladů Výnosy představují reálnou hodnotu přijaté nebo nárokované protihodnoty za prodej zboží, výrobků a služeb, bez daně z přidané hodnoty a spotřební daně, po odpočtu slev a skont. Výnosy a náklady jsou vykazovány následujícími způsoby:


 • Page 39

  37 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements a) Prodej výrobků a zboží a) Sales of products and goods Výnosy z prodeje výrobků a zboží se vykazují, pokud Skupina převedla Revenue from the sales of products and goods is recognised when the na kupujícího významná rizika a užitky z vlastnictví výrobků nebo zboží; Group has transferred the significant risks and rewards of ownership of nezachovává si pokračující manažerskou angažovanost v míře obvykle the products or goods to the buyer; the Group retains neither continuing spojované s vlastnictvím požadovaných výrobků nebo zboží, ani skutečnou managerial involvement to the degree usually associated with ownership kontrolu nad těmito výrobky nebo zbožím; částka výnosů může být nor effective control over the products or goods sold; the amount of spolehlivě oceněna; je pravděpodobné, že ekonomické užitky, které jsou revenue can be measured reliably; it is probable that the economic benefits s transakcí spojeny, poplynou do Skupiny, a vzniklé náklady nebo náklady, associated with the transaction will flow to the Group and the costs incurred které s ohledem na transakci teprve vzniknou, mohou být spolehlivě or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. oceněny. O výnosu je účtováno v okamžiku vyskladnění jak v případě Revenue is recognised at the moment of delivery despatch to the customer domácích prodejů, tak i exportu. for both export and domestic sales. b) Prodej služeb b) Sales of services Výnosy z poskytování služeb se vykazují, jestliže dojde k poskytnutí služby Sales of services are recognised when the services are rendered, by za pomocí metod užívaných pro stanovení stupně dokončenosti konkrétní reference to completion of the specific transaction assessed on the basis transakce, určeného na základě skutečně poskytnuté služby k poměru of the actual service provided as a proportion of the total services to be celkových služeb, které mají být poskytnuty. provided. c) Výnosy z úroků c) Interest income Úrokový výnos se vykazuje časově rozlišený s použitím metody efektivní Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal úrokové sazby a zohledněním výše nesplacené jistiny. outstanding and the effective interest rate applicable. d) Náklady na prodané výrobky a zboží d) Costs of goods sold Součástí nákladů na prodané výrobky a zboží jsou variabilní a fixní výrobní Costs of goods sold include variable and fixed manufacturing costs, costs náklady, pořizovací cena nakoupeného zboží a licenční poplatky placené of goods purchased for resale and royalties paid for the products sold. za prodané výrobky. e) Distribution expenses e) Odbytové náklady Distribution expenses include personnel costs and overheads, depreciation Odbytové náklady vyplývají z odbytové činnosti a kromě personálních and amortisation applicable to the distribution function, as well as the costs a režijních nákladů zahrnují také odpisy majetku v oblasti prodeje, náklady of shipping, advertising, sales promotion, market research and customer spojené s expedicí, náklady na propagaci, podporu prodeje, průzkum trhu service. a služby zákazníkům. f) Administrative expenses f) Administrativní náklady Administrative expenses include personnel costs and overheads as well as Administrativní náklady zahrnují personální a režijní náklady a odpisy depreciation and amortisation applicable to the administrative functions. majetku ve správní oblasti. 2.18 Leases 2.18 Leasing Leases under which a significant portion of the risks and benefits of Leasing je klasifikován jako operativní leasing, jestliže podstatná část rizik ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating a užitků vyplývajících z vlastnictví zůstává u pronajímatele. Splátky uhrazené leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss na základě operativního leasingu se účtují do zisku nebo ztráty rovnoměrně on a straight-line basis over the period of the lease. po celou dobu trvání leasingu. Leases of property, plant and equipment, where the Group has substantially Leasing pozemků, budov a zařízení, při němž na Skupinu přechází all the risks and rewards of ownership, are classified as finance leases. podstatná část rizik a odměn vyplývajících z vlastnictví, je klasifikován jako The Group does not acquire its operating assets via finance leases. finanční leasing. Skupina nepořizuje dlouhodobý majetek prostřednictvím finančního leasingu. 2.19 Dividend distribution Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as 2.19 Výplata dividend a liability in the Group’s consolidated financial statements in the period in Výplata dividend akcionářům Společnosti se vykazuje v konsolidované which the dividends are approved by the Company’s shareholders. účetní závěrce Skupiny jako závazek v období, ve kterém jsou dividendy schváleny akcionáři Společnosti. 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 3. ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK 3.1 Financial risk factors The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, 3.1 Faktory finančního rizika credit risk and liquidity risk. Market and liquidity risks are managed under Z činnosti Skupiny vyplývá řada finančních rizik: tržní riziko, úvěrové riziko approved policies by the central Treasury department of PMI group in a riziko likvidity. Tržní riziko a riziko likvidity je řízené centrálním oddělením Lausanne. Credit risk is managed primarily by the Group. PMI Treasury Treasury skupiny PMI v Lausanne. Úvěrové riziko je řízeno primárně identifies, evaluates and hedges financial risks in close co-operation Skupinou. PMI Treasury identifikuje, oceňuje a zajišťuje finanční riziko with the Group’s operating units. Risk management is performed by the v úzké spolupráci se Skupinou. Řízení rizik provádí centrální oddělení central Treasury department of PMI group in line with the written principles Treasury skupiny PMI v souladu s pravidly schválenými představenstvem provided by the Board of Directors for overall risk management, which are Skupiny, která vychází z PMI politik pro řízení finančního rizika. based on PMI financial risk management policies.


 • Page 40

  38 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements a) Tržní riziko a) Market risk Skupina působí na mezinárodním trhu a je vystavena měnovému riziku The Group operates internationally and is exposed to foreign exchange vztahujícímu se k různým měnám. Měnové riziko vyplývá zejména z titulu risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk arises budoucích nákupů a prodejů a pohledávek a závazků v cizích měnách. from future purchase and sale transactions and from assets and liabilities Pro řízení měnového rizika Skupina příležitostně nakupuje měnové opce recognised in foreign currencies. To hedge part of this exposure, the prostřednictvím PMI Treasury, o kterých účtuje jako o zajišťovacích Group occasionally uses currency option derivative instruments, transacted derivátech. V letech 2014 a 2013 Skupina neměla žádné měnové opce. with PMI Treasury. No currency options were used by the Group in 2014 and 2013. Rozdělení finančních aktiv podle měn (v milionech Kč): The split of financial assets by currencies is as follows (in CZK million): Účetní hodnota k 31. 12. 2014 CZK EUR USD CHF Ostatní Celkem Carrying amount Pohledávky za třetími as at December 31, 2014 CZK EUR USD CHF Other Total stranami – domácí 909 152 0 0 0 1 061 Receivables from third Pohledávky za třetími parties – domestic 909 152 - - - 1 061 stranami – zahraniční 1 1 0 0 0 2 Receivables from third Pohledávky parties – foreign 1 1 - - - 2 za společnostmi skupiny Receivables from PMI PMI 8 1 644 1 0 0 1 653 entities 8 1 644 1 - - 1 653 Účty v bance 53 17 0 0 0 70 Cash at banks 53 17 - - - 70 Krátkodobé půjčky Short–term loans and spřízněným stranám 4 132 322 0 0 0 4 454 deposits with related parties 4 132 322 - - - 4 454 Celkem 5 103 2 136 1 0 0 7 240 Total 5 103 2 136 1 - - 7 240 Účetní hodnota Carrying amount k 31. 12. 2013 CZK EUR USD CHF Ostatní Celkem as at December 31, 2013 CZK EUR USD CHF Other Total Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – domácí 934 135 0 0 0 1 069 parties – domestic 934 135 - - - 1 069 Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – zahraniční 1 0 0 0 0 1 parties – foreign 1 - - - - 1 Pohledávky Receivables from PMI za společnostmi entities - 442 2 - - 444 skupiny PMI 0 442 2 0 0 444 Cash at banks 79 7 - - - 86 Účty v bance 79 7 0 0 0 86 Short–term loans and Krátkodobé půjčky deposits with related parties 4 817 316 - - - 5 133 spřízněným stranám 4 817 316 0 0 0 5 133 Total 5 831 900 2 - - 6 733 Celkem 5 831 900 2 0 0 6 733 The split of financial liabilities by currencies is as follows (in CZK million): Rozdělení finančních závazků podle měn (v milionech Kč): Carrying amount Účetní hodnota as at December 31, 2014 CZK EUR USD CHF Other Total k 31. 12. 2014 CZK EUR USD CHF Ostatní Celkem Payables to third parties Závazky třetím stranám – domestic 397 96 - - - 493 – domácí 397 96 0 0 0 493 Payables to third parties Závazky třetím stranám – foreign 11 214 29 1 6 261 – zahraniční 11 214 29 1 6 261 Payables to PMI entities 54 46 21 40 5 166 Závazky společnostem skupiny PMI 54 46 21 40 5 166 Total 462 356 50 41 11 920 Celkem 462 356 50 41 11 920 Carrying amount as at December 31, 2013 CZK EUR USD CHF Other Total Účetní hodnota k 31. 12. 2013 CZK EUR USD CHF Ostatní Celkem Payables to third parties – domestic 339 79 - - - 418 Závazky třetím stranám – domácí 339 79 0 0 0 418 Payables to third parties – foreign 8 214 37 1 1 261 Závazky třetím stranám – zahraniční 8 214 37 1 1 261 Payables to PMI entities 45 623 16 86 11 781 Závazky společnostem Borrowings 1 - - - - 1 skupiny PMI 45 623 16 86 11 781 Total 393 916 53 87 12 1 461 Půjčky 1 0 0 0 0 1 Celkem 393 916 53 87 12 1 461


 • Page 41

  39 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Analýzy citlivosti Sensitivity analysis Citlivost na změny měnového kurzu Sensitivity to exchange rates Skupina je vystavena měnovému riziku vyplývajícímu zejména z transakcí The Group is exposed to the foreign currency risk arising from se společnostmi se sídlem v Evropské unii a se společnostmi skupiny PMI transactions performed mainly with companies in the European Union se sídlem ve Švýcarsku. Nejvýznamnějšími měnami Skupiny jsou euro, and companies within PMI group with the registered seat in Switzerland. americký dolar a švýcarský frank. Měnové riziko je hodnoceno ve vztahu The common currencies used by the Group are EUR, USD and CHF. k funkční měně Skupiny (česká koruna) k rozvahovému dni, kdy jsou The foreign currency risk is measured against the functional currency of pohledávky a závazky vedené v cizí měně přepočteny na české koruny the Group (CZK) as at the balance sheet date, when the financial assets kurzem České národní banky. and liabilities denominated in foreign currencies are recalculated to the CZK by applying the Czech National Bank exchange rate. Analýza citlivosti zahrnuje pouze neuhrazená finanční aktiva a závazky denominované v cizích měnách a měří dopad z přepočtu těchto položek The sensitivity analysis considers only unpaid financial assets and liabilities k rozvahovému dni kurzem České národní banky k 31. 12. 2014. Skupina denominated in foreign currencies and it measures the impact from považuje možný pohyb měnových kurzů vůči české koruně v následujícím recalculation of these items as at the balance sheet date by using exchange období +10 % (zhodnocení české koruny) a -10 % (znehodnocení české rates published by the Czech National Bank as at December 31, 2014. koruny). The Group considers the movements of exchange rates against CZK in the following period +10% (appreciation of CZK) and -10% (depreciation of Analýza citlivosti na změny kurzu je připravena po jednotlivých měnách CZK) as possible. za předpokladu, že kurzy ostatních měn jsou beze změny. The sensitivity analysis on exchange rate changes is prepared for individual Následující tabulka představuje dopad na zisk před zdaněním při currencies on the presumption that there is no movement in the exchange očekávaném posílení +10 % nebo oslabení -10 % české koruny vůči cizím rates of other currencies. měnám (v milionech Kč): The following table presents the impact on profit before tax of an 2014 -10% znehodnocení CZK appreciation +10% or depreciation -10% of the CZK to foreign currencies Měna EUR USD CHF (in CZK million): Zvýšení (+) / snížení (-) zisku 178 -5 -4 2014 CZK depreciation by 10% +10% zhodnocení CZK Currency EUR USD CHF Měna EUR USD CHF Increase / (decrease) in profit or loss 178 (5) (4) Zvýšení (+) / snížení (-) zisku -178 5 4 CZK appreciation by 10% Currency EUR USD CHF 2013 -10% znehodnocení CZK Increase / (decrease) in profit or loss (178) 5 4 Měna EUR USD CHF Zvýšení (+) / snížení (-) zisku -2 -5 -9 2013 CZK depreciation by 10% +10% zhodnocení CZK Currency EUR USD CHF Měna EUR USD CHF Increase / (decrease) in profit or loss (2) (5) (9) Zvýšení (+) / snížení (-) zisku 2 5 9 CZK appreciation by 10% Currency EUR USD CHF Citlivost na změny úrokové sazby Increase / (decrease) in profit or loss 2 5 9 Skupina je vystavena úrokovému riziku zejména v souvislosti s poskytováním krátkodobých půjček se stanovenou dobou splatnosti a krátkodobých půjček splatných na požádání společnosti ve skupině PMI. Sensitivity to interest rates Skupina předpokládá možný pohyb výnosové křivky v následujícím období The Group is exposed to interest rate risk mainly in relation to short-term +100/-10 bazických bodů. borrowings and short-term on-demand deposits with PMI companies. The Group assumes the possible movements of the yield curve in the Pro poskytnuté krátkodobé půjčky a krátkodobé půjčky splatné following period by +100/-10 basis points. na požádání poskytnuté společností ve skupině PMI je dopad na zisk před zdaněním stanoven na základě specifikované změny úrokové sazby, která For short-term loans receivable and short-term on-demand deposits with by nastala na začátku účetního období a za předpokladu, že by nedošlo PMI companies, the impact on profit or loss before tax is determined on the k žádné jiné změně úrokových sazeb v průběhu celého účetního období. basis of a defined change in the interest rate, which would have arisen at Ostatní finanční aktiva a závazky nejsou považovány za úrokově citlivé. the beginning of the accounting period and based on the assumption that no other changes in the interest rate occurred during the entire accounting period. Other financial assets and liabilities are not considered to be sensitive to interest rate movements.


 • Page 42

  40 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Následující tabulka představuje možný dopad na zisk před zdaněním při The following table presents the possible impact on profit or loss before tax očekávaném nárůstu (+100 bazických bodů) nebo poklesu (-10 bazických of an expected increase (+100 basis points) or decrease (-10 basis points) bodů) úrokových sazeb (v milionech Kč): of interest rates (in CZK million): Nárůst úrokové míry Pokles úrokové míry Interest rate increased Interest rate decreased 2014 o 100 baz. bodů o 10 baz. bodů 2014 by 100 basis points by 10 basis points Zvýšení (+) / snížení (-) zisku 44 -4 Increase / (decrease) in profit or loss 44 (4) Nárůst úrokové míry Pokles úrokové míry 2013 o 100 baz. bodů o 10 baz. bodů Interest rate increased Interest rate decreased 2013 by 100 basis points by 10 basis points Zvýšení (+) / snížení (-) zisku 51 -5 Increase / (decrease) in profit or loss 51 (5) b) Úvěrové riziko Skupina má stanovena pravidla, která zajišťují, že prodej výrobků a zboží s odloženou splatností je realizován pouze s odběrateli, kteří splňují b) Credit risk podmínky pro úvěrový prodej a mají příslušnou úvěrovou historii. The Group has policies in place to ensure that sales of products and merchandise on credit are made to customers who meet the Group’s criteria for credit eligibility and have adequate credit history. Výraznou podporu v této oblasti poskytují Skupině odborníci z PMI Treasury v Lausanne. Kromě PMI Treasury Skupina využívá k analýze protistran také služeb externích ratingových agentur. Considerable support in this area is provided by PMI Treasury specialists in Lausanne. Apart from PMI Treasury, the Group also uses the services of external rating agencies for counterparty analysis. Případná platební neschopnost odběratele může vést k bezprostředním ztrátám s nežádoucím vlivem na hospodaření Skupiny. Z tohoto důvodu podléhá schvalování obchodních aktivit s novými odběrateli The financial insolvency of counterparty may result in immediate losses standardizovaným kontrolám a postupům příslušných oddělení Skupiny. to the Group with an adverse impact on the Group’s financial position. Angažovanost Skupiny vůči odběratelům je řízena také prostřednictvím Therefore, the acceptance of new business is reliant on standard approval stanovení úvěrových limitů. Výše těchto limitů je pravidelně monitorována controls and procedures through the relevant departments of the Group. a vyhodnocována. The Group’s involvement with counterparties is managed by means of credit limits that are monitored and re-evaluated on a regular basis. Součástí řízení úvěrového rizika je aktivní správa a řízení pohledávek, kde se ke snížení rizik používají standardní nástroje finančních trhů, jako jsou Active administration and management of receivables is incorporated bankovní záruky a platby předem. into the credit risk management process and standard financial market instruments such as bank guarantees and advance payments are used to reduce the risks. Zajištění pohledávek Pohledávky z obchodních vztahů jsou rozděleny z hlediska strategie zajištění na pohledávky za tuzemskými odběrateli, zahraničními odběrateli Receivables security a společnostmi skupiny PMI. With respect to the security strategy of trade receivables, trade receivables are separated into receivables from domestic customers, foreign customers and PMI entities. K zajištění pohledávek za tuzemskými odběrateli jsou v určitých případech využívány bankovní záruky. Povinným preventivním nástrojem v písemném smluvním vztahu je sankční úrok z prodlení úhrad. Pohledávky Bank guarantees, in certain cases, are used to secure receivables z obchodních vztahů za tuzemskými odběrateli jsou rozděleny do dvou from domestic credit customers. Penalty interest on late payments is skupin: pohledávky zajištěné bankovními zárukami a nezajištěné a compulsory preventative instrument for all contractual relationships. Trade pohledávky za odběrateli, kteří splňují podmínky poskytnutí nezajištěného receivables from domestic credit customers are divided into two groups: úvěru. Výše nezajištěného úvěru závisí na celkovém a finančním hodnocení receivables secured by bank guarantees and unsecured receivables from každého odběratele včetně využití externího hodnocení ratingových customers eligible for unsecured credit. Unsecured credit is based on agentur. an overall and financial assessment of each individual customer including usage of external rating agencies. Pohledávky z obchodních vztahů se zahraničními odběrateli jsou částečně zajištěny bankovními zárukami. Trade receivables from third party foreign customers are partially secured by bank guarantees. Pohledávky z obchodních vztahů za společnostmi skupiny PMI jsou považovány za málo rizikové, a proto nejsou zajištěné. Trade receivables from PMI entities are considered as low-risk receivables by the Group, and are therefore unsecured. Maximální expozice vůči úvěrovému riziku Maximální expozice vůči úvěrovému riziku související s obchodní činností Maximum exposure to credit risk a poskytnutými obchodními úvěry odběratelům se rovná brutto účetní The maximum exposure to credit risk in the case of activities connected to hodnotě výše uvedených finančních aktiv snížené o případné ztráty ze business operations and trade credits rendered to customers is calculated snížení hodnoty. as the gross carrying amount of the above-mentioned financial assets less any impairment losses.


 • Page 43

  41 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Účetní hodnota Neznehodnocená Neznehodnocená Carrying amount as at k 31. 12. 2014 finanční aktiva finanční aktiva December 31, 2014 Unimpaired financial Unimpaired financial (v milionech Kč) do splatnosti po splatnosti Celkem (in CZK million) assets not yet due assets past due Total Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – domácí 1 061 0 1 061 parties – domestic 1 061 - 1 061 Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – zahraniční 2 0 2 parties – foreign 2 - 2 Pohledávky Receivables from za společnostmi PMI entities 1 652 1 1 653 skupiny PMI 1 652 1 1 653 Cash at banks 70 - 70 Účty v bance 70 0 70 Short-term loans and Krátkodobé půjčky deposits with related spřízněným stranám 4 454 0 4 454 parties 4 454 - 4 454 Celkem 7 239 1 7 240 Total 7 239 1 7 240 Účetní hodnota Neznehodnocená Neznehodnocená Carrying amount as at k 31. 12. 2013 finanční aktiva finanční aktiva December 31, 2013 Unimpaired financial Unimpaired financial (v milionech Kč) do splatnosti po splatnosti Celkem (in CZK million) assets not yet due assets past due Total Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – domácí 1 066 3 1 069 parties – domestic 1 066 3 1 069 Pohledávky za třetími Receivables from third stranami – zahraniční 1 0 1 parties – foreign 1 - 1 Pohledávky Receivables from za společnostmi PMI entities 444 - 444 skupiny PMI 444 0 444 Cash at banks 86 - 86 Účty v bance 86 0 86 Short-term loans and Krátkodobé půjčky deposits with related spřízněným stranám 5 133 0 5 133 parties 5 133 - 5 133 Celkem 6 730 3 6 733 Total 6 730 3 6 733 Koncentrace úvěrového rizika Credit risk concentration Skupina sleduje koncentraci úvěrového rizika podle odbytových regionů. The Group monitors the concentration of credit risk by distribution regions. Rozdělení obchodních pohledávek podle odbytových regionů: Classification of trade receivables by distribution regions: Účetní hodnota Carrying amount as at k 31. 12. 2014 Česká Slovenská December 31, 2014 Czech Slovak (v milionech Kč) republika republika Ostatní Celkem (in CZK million) Republic Republic Other Total Pohledávky za třetími stranami Receivables from third parties – domácí 909 152 0 1 061 – domestic 909 152 - 1 061 Pohledávky za třetími stranami Receivables from third parties – zahraniční 0 0 2 2 – foreign - - 2 2 Pohledávky za společnostmi Receivables from PMI entities - - 1 653 1 653 skupiny PMI 0 0 1 653 1 653 Total 909 152 1 655 2 716 Celkem 909 152 1 655 2 716 Carrying amount as at Účetní hodnota December 31, 2013 Czech Slovak k 31. 12. 2013 Česká Slovenská (in CZK million) Republic Republic Other Total (v milionech Kč) republika republika Ostatní Celkem Receivables from third parties Pohledávky za třetími stranami – domestic 934 135 - 1 069 – domácí 934 135 0 1 069 Receivables from third parties Pohledávky za třetími stranami – foreign - - 1 1 – zahraniční 0 0 1 1 Receivables from PMI entities - - 444 444 Pohledávky za společnostmi Total 934 135 445 1 514 skupiny PMI 0 0 444 444 Celkem 934 135 445 1 514


 • Page 44

  42 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements Úvěrová bonita finančních aktiv, která nejsou po splatnosti ani Credit quality of financial assets not yet due and not impaired znehodnocena The Group uses the following criteria when setting ratings of financial Při stanovení ratingu finančních aktiv, která nejsou po splatnosti ani assets that are not yet due and are not impaired. znehodnocena, používá Skupina následující kritéria: • Solvency class 1 includes receivables from third parties secured by • Ve třídě bonity 1 jsou zařazeny pohledávky vůči odběratelům zajištěné bank guarantees for which there is no objective evidence indicating bankovními zárukami, u nichž neexistuje žádný objektivní důkaz, který impairment. by signalizoval možné snížení jejich hodnoty. • Solvency class 2 includes receivables that are unsecured trade • Ve třídě bonity 2 jsou zařazeny nezajištěné pohledávky z obchodních receivables from third parties for which there is no objective evidence vztahů za odběrateli, u kterých neexistuje žádný objektivní důkaz, který indicating impairment. by signalizoval možné snížení jejich hodnoty. • Receivables, short-term loans and on-demand deposits with PMI • Pohledávky za společnostmi skupiny PMI a krátkodobé půjčky entities are classified according to Standard & Poor’s rating of PMI. poskytnuté v rámci skupiny PMI jsou v roce 2014 zařazeny do skupiny In 2014, the S&P rating was A-1 (2013: A-1). s hodnocením A-1 podle PMI ratingu Standard & Poor’s (2013: A-1). • Cash at banks is classified according to Moody’s Long-term Deposit • Hotovost v bankách je zařazena podle hodnocení dlouhodobých depozit rating. For banks and financial institutions, only parties with a minimum prostřednictvím agentury Moody’s. Jako banky a finanční instituce rating of Baa2 (2013: A3) are accepted. používané Skupinou jsou akceptovány pouze ty s hodnocením Baa2 nebo více (2013: A3). Moody’s Standard& Long-term Balance as at Poor‘s Deposit Standard Moody’s rating December 31, 2014 Solvency Solvency rating rating & Poor’s dlouhodobých (in CZK million) class 1 class 2 (A-1) (min. Baa2) Total Stav k 31. 12. 2014 rating depozit (v milionech Kč) Bonita 1 Bonita 2 (A-1) (min Baa2) Celkem Receivables from third parties – domestic 1 011 50 - - 1 061 Pohledávky za třetími stranami – domácí 1 011 50 0 0 1 061 Receivables from third parties – foreign - 2 - - 2 Pohledávky za třetími stranami – zahraniční 0 2 0 0 2 Receivables from PMI entities - - 1 652 - 1 652 Pohledávky za společnostmi Cash at banks - - - 70 70 skupiny PMI 0 0 1 652 0 1 652 Short-term loans and Účty v bance 0 0 0 70 70 deposits with related parties - - 4 454 - 4 454 Krátkodobé půjčky spřízněným stranám 0 0 4 454 0 4 454 Total 1 011 52 6 106 70 7 239 Celkem 1 011 52 6 106 70 7 239 Moody’s Standard& Long-term Standard Moody’s rating Deposit Balance as at Poor‘s & Poor’s dlouhodobých rating December 31, 2013 Solvency Solvency rating Stav k 31. 12. 2013 rating depozit (in CZK million) class 1 class 2 (A-1) (min. A3) Total (v milionech Kč) Bonita 1 Bonita 2 (A-1) (min A3) Celkem Receivables from third Pohledávky za třetími parties – domestic 1 026 40 - - 1 066 stranami – domácí 1 026 40 0 0 1 066 Receivables from third Pohledávky za třetími parties – foreign - 1 - - 1 stranami – zahraniční 0 1 0 0 1 Receivables from PMI Pohledávky entities - - 444 - 444 za společnostmi skupiny PMI 0 0 444 0 444 Cash at banks - - - 86 86 Účty v bance 0 0 0 86 86 Short-term loans and deposits with related Krátkodobé půjčky parties - - 5 133 - 5 133 spřízněným stranám 0 0 5 133 0 5 133 Total 1 026 41 5 577 86 6 730 Celkem 1 026 41 5 577 86 6 730


 • Page 45

  43 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Účetní hodnota finančních aktiv po splatnosti, která nejsou Carrying amount of financial assets past due but not impaired znehodnocena Months past due Od data splatnosti uplynulo Balance as at Stav k 31. 12. 2014 Do 1–3 Více než December 31, 2014 Less than 1–3 More than (v milionech Kč) 1 měsíce měsíce 3 měsíce Celkem (in CZK million) 1 month months 3 months Total Pohledávky za společnostmi Receivables from PMI entities 1 - - 1 skupiny PMI 1 0 0 1 Total 1 - - 1 Celkem 1 0 0 1 Months past due Od data splatnosti uplynulo Balance as at Stav k 31. 12. 2013 Do 1–3 Více než December 31, 2013 Less than 1–3 More than (v milionech Kč) 1 měsíce měsíce 3 měsíce Celkem (in CZK million) 1 month months 3 months Total Pohledávky za třetími stranami Receivables from third parties – domácí 3 0 0 3 – domestic 3 - - 3 Celkem 3 0 0 3 Total 3 - - 3 c) Riziko likvidity c) Liquidity risk Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash. hotovosti. Řízení likvidity Skupiny provádí centrálně oddělení PMI Treasury Liquidity of the Group is managed and controlled by the central Treasury prostřednictvím domácího a mezinárodního systému „cash pool“. department of PMI group via domestic and international cash pool V souladu s pravidly PMI připravuje Skupina týdenní výhled peněžního toku arrangements. Based on PMI policies, the Group prepares a weekly cash na následující měsíc a měsíční výhled peněžního toku na následujících flow projection for the following month and monthly cash flow projections 12 měsíců. for the following 12 months. Analýza splatnosti smluvních nediskontovaných peněžních toků Contractual maturity analysis (undiscounted cash flows) Stav k 31. 12. 2014 (v milionech Kč) Do 3 měsíců Balance as at December 31, 2014 (in CZK million) Less than 3 months Závazky z obchodních vztahů vůči třetím stranám Trade payables to third parties and PMI entities 909 a společnostem skupiny PMI 909 Dividend payable 11 Nevyplacené dividendy 11 Borrowings - Přijaté půjčky 0 Balance as at December 31, 2013 (in CZK million) Less than 3 months Stav k 31. 12. 2013 (v milionech Kč) Do 3 měsíců Trade payables to third parties and PMI entities 1 451 Závazky z obchodních vztahů vůči třetím stranám Dividend payable 9 a společnostem skupiny PMI 1 451 Borrowings 1 Nevyplacené dividendy 9 Přijaté půjčky 1 3.2 Capital management The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the 3.2 Řízení kapitálu Group’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for Cílem Skupiny při řízení kapitálu je zajištění nepřetržité činnosti s cílem shareholders. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group poskytovat akcionářům návratnost vložených prostředků. K udržení nebo may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares úpravě kapitálové struktury Skupina může upravit výši dividendy, vydat nové or sell assets to reduce debt. akcie nebo prodat svůj majetek za účelem snížení dluhu. Equity as presented in these consolidated financial statements of the Za kapitál Společnosti a její Dceřiné společnosti pro potřebu řízení kapitálu Company and its Subsidiary is considered as capital of the Group for the se rozumí vlastní kapitál Skupiny vykázaný v konsolidovaném výkazu capital management purposes. finanční pozice. 3.3 Fair value estimation 3.3 Odhad reálné hodnoty The fair value of financial instruments traded in active markets is based Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivních trzích on quoted market prices as at the balance sheet date. The fair value of je stanovena na základě kótovaných tržních cen platných k rozvahovému financial instruments that are not traded in an active market is determined dni. Pro stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, které nejsou by using valuation techniques. The Group makes assumptions that are obchodovány na aktivním trhu, se používají techniky oceňování. Skupina based on market conditions existing as at each balance sheet date. činí předpoklady, při nichž vychází z tržních podmínek existujících The carrying amounts of current financial assets and current financial ke každému rozvahovému dni. Zůstatková hodnota krátkodobých finančních liabilities are assumed to approximate their fair values. aktiv a krátkodobých finančních pasiv se blíží jejich reálné hodnotě.


 • Page 46

  44 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements 4. INFORMACE O SEGMENTECH 4. SEGMENT REPORTING Provozním segmentem je složka podniku, která generuje výnosy a které An operating segment is a component of an entity that earns revenues vznikají náklady a jejíž finanční výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány and incurs expenses and whose financial results are regularly reviewed by subjektem s rozhodovací pravomocí za účelem alokace zdrojů a posouzení the Group’s chief operating decision-maker to make decisions about the výkonnosti. Jako subjekt s rozhodovací pravomocí byl identifikován allocation of resources and assessment of performance. The chief operating management tým Skupiny. decision-maker has been identified as the Group’s management team. Management tým Skupiny sleduje výkonnost Skupiny na základě The Group management team monitors performance of the Group with geografických oblastí pokrytých činností Skupiny. Segmenty Skupiny jsou reference to the geographical areas covered by the Group’s operations. Česká republika, Slovenská republika a ostatní země. The Group’s reportable segments are the Czech Republic, Slovak Republic and other countries. Management tým Skupiny analyzuje provozní zisk za účelem posouzení výkonnosti segmentu a alokace zdrojů. Provozní zisk pro účely vykazování The Group management team reviews profit from operation to evaluate segmentů nezahrnuje PMI servisní náklady a ostatní nealokovatelné náklady segment performance and allocate resources. Profit from operation a výnosy. Úrokový výnos, úrokový náklad a rezerva na daň z příjmů jsou for the segments reporting excludes PMI service expenses and other řízené centrálně, tudíž tyto položky nejsou vykazovány podle segmentů, non-allocated income/expenses. Interest income, interest expense and protože nejsou pravidelně poskytovány management týmu Skupiny podle provision for income taxes are centrally managed and accordingly such segmentů. items are not presented by segment since they are not regularly provided by segment to the Group management team. Informace o celkových aktivech po segmentech nejsou uvedeny, jelikož s těmito informacemi management tým Skupiny nepracuje a ani mu nejsou Information about total assets by segment is not disclosed because such předkládány. information is not reported to or used by Group management team. Výsledky segmentů za rok končící 31. 12. 2014 mají tuto strukturu: The segment results for the period ended December 31, 2014 are as follows: Česká Slovenská Ostatní Czech Slovak Other (v milionech Kč) republika republika země Celkem (in CZK million) Republic Republic countries Total Hrubé tržby 7 174 2 576 6 218 15 968 Total gross segment revenues 7 174 2 576 6 218 15 968 Mezisegmentové tržby -1 919 0 0 -1 919 Inter-segment revenues (1 919) - - (1 919) Externí tržby 5 255 2 576 6 218 14 049 External revenues 5 255 2 576 6 218 14 049 Manažerský hrubý zisk 3 329 1 764 1 270 6 363 Management gross profit 3 329 1 764 1 270 6 363 Manažerský provozní zisk 1 785 1 018 335 3 138 Management profit from operation 1 785 1 018 335 3 138 Výsledky segmentů za rok končící 31. 12. 2013 mají tuto strukturu: The segment results for the period ended December 31, 2013 are as follows: Česká Slovenská Ostatní (v milionech Kč) republika republika země Celkem Czech Slovak Other (in CZK million) Republic Republic countries Total Hrubé tržby 6 706 2 240 5 396 14 342 Total gross segment revenues 6 706 2 240 5 396 14 342 Mezisegmentové tržby -1 572 0 0 -1 572 Inter-segment revenues (1 572) - - (1 572) Externí tržby 5 134 2 240 5 396 12 770 External revenues 5 134 2 240 5 396 12 770 Manažerský hrubý zisk 3 378 1 489 1 253 6 120 Management gross profit 3 378 1 489 1 253 6 120 Manažerský provozní zisk 1 899 803 391 3 093 Management profit from operation 1 899 803 391 3 093 Odsouhlasení manažerského hrubého zisku na celkový hrubý zisk je následující: A reconciliation of management gross profit to total gross profit is provided as follows: (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Manažerský hrubý zisk 6 363 6 120 (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 Licenční poplatky -580 -491 Management gross profit 6 363 6 120 Fixní výrobní náklady -1 009 -952 Royalties (580) (491) Hrubý zisk 4 774 4 677 Fixed manufacturing expenses (1 009) (952) Licenční poplatky a fixní výrobní náklady jsou pro účely analýzy Gross profit 4 774 4 677 management týmem Skupiny vyjmuty z manažerského hrubého zisku a jsou obsaženy v manažerském provozním zisku. Royalties and Fixed manufacturing expenses are for the purpose of Group management team review excluded from management gross profit, but these amounts are deducted when determining management profit from operations.


 • Page 47

  45 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements Odsouhlasení manažerského provozního zisku na celkový zisk před A reconciliation of management profit from operation to total profit before zdaněním je následující: income tax is provided as follows: (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 Manažerský provozní zisk 3 138 3 093 Management profit from operation 3 138 3 093 PMI servisní náklady -331 -353 PMI service expenses (331) (353) Ostatní výnosy, čisté 17 41 Other operating income, net 17 41 Finanční náklady -4 0 Financial expense (4) - Finanční výnosy 1 2 Financial income 1 2 Zisk před zdaněním 2 821 2 783 Profit before tax 2 821 2 783 Odpisy a amortizace zahrnuty v manažerském provozním zisku lze rozdělit Depreciation and amortisation included in management profit from do jednotlivých segmentů následovně: operations allocated to individual segments is as follows: Česká Slovenská Ostatní Czech Slovak Other (v milionech Kč) republika republika země Celkem (in CZK million) Republic Republic countries Total 2014 151 74 319 544 2014 151 74 319 544 2013 135 71 248 454 2013 135 71 248 454 Tržby vznikají z prodeje tabákových výrobků (vlastní výrobky nebo zboží) Revenues are derived from sales of tobacco products (finished goods or a služeb. Analýza tržeb je následující: merchandise) and services. Breakdown of the revenues is as follows: (v milionech Kč) 2014 2013 (in CZK million) 2014 2013 Prodej výrobků a zboží 14 015 12 752 Sales of finished goods and Prodej služeb 34 18 merchandise 14 015 12 752 Celkem 14 049 12 770 Sales of services 34 18 Total 14 049 12 770 Tržby od zákazníků nebo skupin zákazníků pod společnou kontrolou převyšující 10 % celkových tržeb Skupiny: tržby ve výši 1 976 milionů Kč Revenues from customers or groups of customers under common control (2013: 1 595 milionů Kč) z prodeje jednomu zákazníkovi v segmentu exceeding 10% of the Group’s revenues: revenue of CZK 1 976 million Česká republika a tržby ve výši 6 920 milionů Kč (2013: 5 165 milionů Kč) (2013: CZK 1 595 million) derived from one customer is included z prodeje společnostem ve skupině PMI v segmentu Ostatní země. in segment Czech Republic and revenue of CZK 6 920 million (2013: CZK 5 165 million) derived from the PMI group of companies is Hodnota dlouhodobých aktiv Skupiny, jiných než odložená daňová included in segment Other countries. pohledávka, umístěných v České republice je 3 180 milionů Kč (2013: 3 137 milionů Kč) a hodnota těchto aktiv umístěných ve Slovenské The total of the Group’s non-current assets, other than deferred republice je 34 milionů Kč (2013: 35 milionů Kč). tax assets, located in the Czech Republic is CZK 3 180 million (2013: CZK 3 137 million) and the total of these assets located in the Slovak Republic is CZK 34 million (2013: CZK 35 million).


 • Page 48

  46 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements 5. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Dopravní Pořízení Property, Constructions Pozemky, prostředky, aktiv Buildings Vehicles & in progress budovy stroje Inventář a poskytnuté & Con- Machinery Furniture & Advances (v milionech Kč) a stavby a zařízení a vybavení zálohy Celkem (in CZK million) structions Equipment & Fixtures paid Total K 1. 1. 2013 As at January 1, 2013 Pořizovací cena 1 828 4 796 78 393 7 095 Cost 1 828 4 796 78 393 7 095 Oprávky a snížení hodnoty -1 226 -2 905 -67 0 -4 198 Accumulated depreciation and Zůstatková impairment (1 226) (2 905) (67) - (4 198) hodnota 602 1 891 11 393 2 897 Net carrying Rok končící amount 602 1 891 11 393 2 897 31. 12. 2013 Year ended Počáteční December 31, zůstatková 2013 hodnota 602 1 891 11 393 2 897 Opening net Přírůstky carrying amount 602 1 891 11 393 2 897 v pořizovací ceně 23 425 5 224 677 Additions cost 23 425 5 224 677 Vyřazení v zůstatkové Disposal net hodnotě 0 -1 -4 -6 -11 carrying amount - (1) (4) (6) (11) Odpisy -68 -344 -4 0 -416 Depreciation charge (68) (344) (4) - (416) Konečná zůstatková Closing net hodnota 557 1 971 8 611 3 147 carrying amount 557 1 971 8 611 3 147 K 31. 12. 2013 As at December 31, Pořizovací cena 1 845 5 159 62 611 7 677 2013 Oprávky a snížení Cost 1 845 5 159 62 611 7 677 hodnoty -1 288 -3 188 -54 0 -4 530 Accumulated Zůstatková depreciation and hodnota 557 1 971 8 611 3 147 impairment (1 288) (3 188) (54) - (4 530) Rok končící Net carrying 31. 12. 2014 amount 557 1 971 8 611 3 147 Počáteční Year ended zůstatková December 31, hodnota 557 1 971 8 611 3 147 2014 Přírůstky Opening net v pořizovací ceně 82 859 1 -355 587 carrying amount 557 1 971 8 611 3 147 Vyřazení Additions cost 82 859 1 (355) 587 v zůstatkové hodnotě -1 -14 0 0 -15 Disposal net carrying amount (1) (14) - - (15) Odpisy -76 -449 -1 0 -526 Depreciation Konečná charge (76) (449) (1) - (526) zůstatková hodnota 562 2 367 8 256 3 193 Closing net carrying amount 562 2 367 8 256 3 193 K 31. 12. 2014 As at Pořizovací cena 1 923 5 779 58 256 8 016 December 31, Oprávky a snížení 2014 hodnoty -1 361 -3 412 -50 0 -4 823 Cost 1 923 5 779 58 256 8 016 Zůstatková Accumulated hodnota 562 2 367 8 256 3 193 depreciation and impairment (1 361) (3 412) (50) - (4 823) Nájemné v hodnotě 119 milionů Kč v roce 2014 (2013: 118 milionů Kč) Net carrying za pronájem skladů a kancelářských prostor, je zahrnuto do zisku nebo amount 562 2 367 8 256 3 193 ztráty. Lease rentals during 2014 amounting to CZK 119 million Veškeré výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv byly financovány z vlastních (2013: CZK 118 million) relating to the lease of warehousing and office zdrojů Skupiny. space are included in profit or loss. All investments in property, plant & equipment were financed by the Group’s own resources.


 • Page 49

  47 Konsolidovaná účetní závěrka Consolidated Financial Statements 6. SNÍŽENÍ HODNOTY POZEMKŮ, BUDOV A ZAŘÍZENÍ 6. IMPAIRMENT OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT V roce 2014 a 2013 nebylo vykázáno žádné snížení hodnoty dlouhodobých aktiv. There was no impairment loss recognised in 2014 and 2013. 7. ZÁSOBY 7. INVENTORIES (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 Materiál 122 720 Materials 122 720 Nedokončená výroba 0 215 Work-in-progress - 215 Výrobky 72 554 Finished goods 72 554 Zboží 134 631 Merchandise 134 631 Celkem 328 2 120 Total 328 2 120 Ke konci roku 2014 Skupina prodala zásoby materiálů a nedokončené At the end of 2014 the Group sold the inventories of materials and výroby určených ke spotřebě ve výrobě, jako součást změny provozního work-in-progress products intended for consumption in production, as part modelu v závodě tak, jak je popsáno ve Zprávě představenstva. of its transition to new operating model in the factory, as described in the Board of Directors Report. Pořizovací náklady na zásoby bez výrobní režie vykázané v konsolidovaném výkazu úplného výsledku roku 2014 jako náklad a zahrnuté v položce The cost of inventories, excluding allocated overheads, recognised as an Náklady na prodané výrobky a zboží činily 7 587 milionů Kč expense in Consolidated statement of comprehensive income in 2014 (2013: 6 558 milionů Kč). and included in costs of goods sold amounted to CZK 7 587million (2013: CZK 6 558 million). 8. OBCHODNÍ A OSTATNÍ FINANČNÍ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ NEFINANČNÍ AKTIVA 8. TRADE AND OTHER FINANCIAL RECEIVABLES AND OTHER NON-FINANCIAL ASSETS (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Obchodní a ostatní finanční (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 pohledávky Trade and other financial Třetí strany 1 063 1 070 receivables Spřízněné strany 1 653 444 Third parties 1 063 1 070 Celkem 2 716 1 514 Related parties 1 653 444 Total 2 716 1 514 Ostatní nefinanční aktiva Ostatní aktiva – spotřební daň 1 614 9 882 Other non-financial assets Placené zálohy 23 53 Other assets - excise tax 1 614 9 882 Ostatní pohledávky 1 0 Prepayments 23 53 Celkem 1 638 9 935 Other receivables 1 - Total 1 638 9 935 Pokles zůstatku spotřební daně k 31. 12. 2014 souvisí se zavedením regulace předzásobení cigaret v případě změny spotřební daně na cigarety The decrease in the balance of excise tax as at December 31, 2014 relates to dle § 118c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění the introduction of cigarettes anti-forestalling regulation in case of excise tax pozdějších předpisů s účinností od 1. 12. 2014 vedoucí ke snížení change on cigarettes, pursuant to Section 118c of Act no. 353/2003 Coll. předzásobení cigaretami na rozdíl od stavu k 31. 12. 2013. on excise duties, as amended, effective from December 1, 2014 designed to reduce cigarettes forestalling, unlike the situation as at December 31, 2013.


 • Page 50

  48 Konsolidovaná účetní závěrka Philip Morris ČR a.s. | Výroční zpráva | Annual Report 2014 Consolidated Financial Statements 9. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY 9. CASH AND CASH EQUIVALENTS (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 Účty v bance 70 86 Cash at banks 70 86 Krátkodobé půjčky spřízněným On-demand deposits with related stranám splatné na požádání parties (see Note 27) 704 1 133 (viz bod 27) 704 1 133 Short-term loan with related parties Krátkodobé půjčky spřízněným (see Note 27) 3 750 4 000 stranám (viz bod 27) 3 750 4 000 Total 4 524 5 219 Celkem 4 524 5 219 On-demand deposits and short-term loans with related parties are interest Krátkodobé půjčky splatné na požádání a krátkodobé půjčky poskytnuté bearing short-term loans - see Note 27 for the analysis of short-term spřízněným stranám představují úročené krátkodobé půjčky. Analýza receivables from related parties. krátkodobých pohledávek za spřízněnými stranami je uvedena v bodě 27. Cash and cash equivalents and bank overdrafts for the purposes of the Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a debetní zůstatky na bankovních consolidated cash flow statement include the following: účtech pro účely sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků jsou následující: (in CZK million) December 31, 2014 December 31, 2013 Cash and cash equivalents 4 524 5 219 (v milionech Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Bank overdrafts - (1) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 4 524 5 219 Total 4 524 5 218 Debetní zůstatky na bankovních účtech 0 -1 Celkem 4 524 5 218 10. REGISTERED CAPITAL AND OTHER RESERVES The Company’s registered capital of 2 745 386 shares has a nominal value 10. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A OSTATNÍ FONDY of CZK 1 000 per share and is fully paid. No changes in the registered capital or the number and type of shares have occurred during the last two Základní kapitál Společnosti představuje 2 745 386 kusů akcií v nominální years. hodnotě 1 000 Kč a je plně splacen. V průběhu předcházejících dvou let nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu a počtu nebo druhu akcií. The registered capital is allocated as follows: Základní kapitál Společnosti je rozvržen na: Number of shares Value in CZK Unregistered ordinary shares certificated 831 688 831 688 000 Počet akcií Hodnota v Kč Registered ordinary shares Neregistrované kmenové listinné akcie dematerialised 1 913 698 1 913 698 000 na jméno 831 688 831 688 000 Total ordinary shares 2 745 386 2 745 386 000 Registrované kmenové zaknihované akcie na jméno 1 913 698 1 913 698 000 The identification mark of the Company’s shares according to the Akcie celkem 2 745 386 2 745 386 000 international numbering system is ISIN: CS0008418869. Identifikační označení akcií Společnosti podle mezinárodního systému číslování je ISIN: CS0008418869. The rights and obligations of the shareholders are set out in the legal regulations and in the Articles of Association of the Company, all shares Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a stanovy Společnosti, bear the same rights and obligations attached to all shares. přičemž všem akciím přísluší stejná práva a povinnosti. The authorised owners of the shares are entitled to participate in the Oprávnění vlastníci akcií mají právo účastnit se na řízení Společnosti. Company‘s management. This right is exercised by the shareholders at Toto právo uplatňují akcionáři zásadně na valné hromadě, na níž mají General Meetings, at which they have a right to participate. At the General právo se účastnit. Na valné hromadě mají akcionáři právo hlasovat, právo Meeting the shareholders have the right to vote, to ask for explanations and požadovat a dostat vysvětlení o záležitostech týkajících se Společnosti to receive answers to questions about matters concerning the Company i o záležitostech týkajících se osob ovládaných Společností a uplatňovat as well as matters concerning entities controlled by the Company, and to návrhy a protinávrhy. submit proposals and counterproposals. Hlasovací práva jsou spojena se všemi akciemi vydanými Společností Voting rights apply to all shares issued by the Company and may be limited a mohou být omezena nebo vyloučena pouze v případech stanovených or excluded only where stipulated by law. The Company is not aware of any zákonem. Společnost si není vědoma žádného omezení nebo vyloučení restrictions on or exclusions of voting rights attached to the shares that it hlasovacích práv k akciím, které emitovala, nad rámec omezení a vyloučení has issued other than those restrictions on and exclusions of voting rights hlasovacích práv stanovených zákonem. stipulated by law.

 • View More

Get the full picture and Receive alerts on lawsuits, news articles, publications and more!